Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 9 maart

Christus’ lijden: lichaam en ziel

Jezus is geen Borg die aanvult wat zondaren niet betalen kunnen. Hij neemt echter de gehele schuld over. Petrus van Mastricht (1630-1706) geeft zicht op de hoge prijs die dit kostte. 

Zoon

In de voorbereidingstijd op Pasen is het goed om Christus’ lijden te overdenken. Petrus van Mastricht noemt dat ‘godvruchtig overwegen’. Dat je erbij stil staat, in het gebed dat je zicht krijgt op de diepte van dit lijden. Het was namelijk de Zoon van God Die leed en Zich liet kruisigen. Van Mastricht: ‘De Messias, die Engel van het verbond, de Koning van de koningen, de Heere van de heren, de Zoon van God, de Immánuël, de Godmens, ja, God Zelf (Matt. 27: 54).’ De prijs werd betaald door de hoogst denkbare Persoon. Hij ging door het duister, tot behoud van hen die zonder Licht niet leven kunnen. 

Lijden

Christus leed volgens Petrus van Mastricht niet alleen in Zijn lichaam, maar ook in Zijn ziel. Hij stelt dat wat Christus uitwendig leed, ook geestelijk werd beleefd. Hij werkt dat als volgt uit in zijn Theoretisch-praktische godgeleerdheid – deel 3

  • ‘Toen Hij uitwendig door de Zijnen verlaten is, moet men bedenken dat Hij ook inwendig en geestelijk verlaten werd door God, door Zijn eigen hemelse Vader. 
  • Toen Hij lichamelijk overgeleverd is in de handen van de heidenen, moet men bedenken dat Hij daardoor geestelijk door God overgeleverd werd in de macht van de helse pijnigers. 
  • Toen Hij lichamelijk ter dood veroordeeld is, zowel door het kerkelijke als door het burgerlijke gerechtshof, moet men bedenken dat Hij daardoor geestelijk veroordeeld werd voor de Goddelijke rechtbank. 
  • Toen Zijn hoofd met doornen gekroond is, Zijn aangezicht met speeksel bemorst is, Zijn lichaam door geselingen gescheurd is, en dit door de allerverachtste mensen, moet men bedenken dat Hij datzelfde geestelijk naar evenredigheid geleden heeft in Zijn ziel. 
  • Toen Zijn lichaam gekruisigd is, moet men bedenken dat ook Zijn ziel geestelijk gekruisigd is.’ 

Van Mastricht raadt aan om de verschillende onderdelen van het lijden van Christus na te gaan, om zo zicht te krijgen op de diepte die Hij doormaakte. 

Onschuldig

Als een onschuldige ging Christus door de diepte van het lijden. Hij nam de schuld van anderen op Zich. Zoals blijkt uit Jes. 53: 

  • Vers 4: ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.’
  • Vers 10: ‘Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.’

Het lijden is Christus niet overkomen. Hij heeft Zich bewust overgegeven. De Heere Jezus kondigde het vooraf aan en gaf Zich er tenslotte aan over. Van Mastricht: ‘Hij is de dood tegemoet gegaan en heeft Zich aan Zijn vijanden aangeboden, om gevangen te worden. Ongetwijfeld hiertoe, opdat Zijn lijden en Zijn dood, door Hem als onschuldig voor anderen vrijwillig op Zich genomen en ondergaan, tot verlossing van anderen zou strekken.’ 

Wie door de Heilige Geest zicht krijgt op Christus’ lijden, blikt in de diepte van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. 

Leestip: Theoretisch-praktische godgeleerdheid – Deel 3, Petrus van Mastricht (Gebr. Koster, St. Ger. Erfgoed, 2019). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....

Filippus en de kamerling (1)

‘Voor ons ligt de allerbekendste geschiedenis van Filippus en de Moorse kamerling. Moge de Heere ook de bekende delen...