Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 27 oktober

De Heere roept onweerstaanbaar

Guiljelmus Saldenus (1627-1694) geeft een aantal beweegredenen aan zijn lezers, om Gods roepen te beantwoorden. Het middel dat de Heere gebruikt om zondaren te roepen is het Woord van God. 

Roepen

De Heere roept zondaren tot zich, door Woord en Geest. De Geest werkt niet los van het Woord. Het Woord niet los van de Geest. Volgens Saldenus is er geen geschiktheid in mensen zelf om Gods roep te beantwoorden. De Heere geeft wat Hij vraagt.

Denk daarbij aan Efeze 2: 1-3: ‘En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen.’ Het is God, Die in Zijn barmhartigheid, ingrijpt. Vanwege de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. (4)

Antwoord

Als iemand roept, vraagt dit om een antwoord. In de praktijk leidt dat volgens Saldenus tot de volgende reactie: A. Dat wij op die roepende stem van God letten en daarnaar horen en luisteren. B. Dat wij de roepende God volgen. C. Dat wij de roepende God gehoorzamen, niet om Hem maar te genieten maar ook om Hem te dienen. D. Dat wij niet rusten voordat wij van de goddelijke roeping verzekerd zijn. 

Beweegredenen

Saldenus geeft een aantal redenen die mensen in beweging dienen te zetten, als het gaat om een antwoord op de roep die van God uitgaat. Hij vat dit volgens dr. G. van den End in vijf punten samen: 

1.     Omdat wij buiten deze roeping ten uiterste ellendig zijn, vijanden van God en dienaren van de duivel, aan handen en voeten gebonden. 

2.     Omdat het de God van de hemel is Die roept en Die ons niet nodig heeft. 

3.     Omdat wij tot de heerlijkste dingen geroepen worden. 

4.     Omdat God zo’n ernst gebruikt in dat roepen. Hij zoekt ons, terwijl wij Hem niet zoeken (Jes. 65: 1). Hij roept ons al nodigende (Matt. 11: 28). Hij roept ons al zuchtende (Deut. 32: 29). Hij roept ons al biddende (2 Kor. 5: 21). Hij roept ons onder tranen (Luk. 19: 41). Hij roept ons met de grootste vriendelijkheid (Hoogl. 5: 1-2). Hij wordt nooit moe om ons te roepen (Matt. 23: 37). Hij roept ons met hart, met mond en daad, door Zijn Woord, door Zijn Geest, door Zijn weldaden, door Zijn oordelen, door voorbeelden van anderen en waardoor al niet. De hele wereld moet Hem ten dienste staan in deze roeping. 

5.     Omdat Hij zo in het bijzonder roept, terwijl Hij zovelen in hun eigen wegen laat wandelen (Matt. 22: 14).

Als de Heere roept, is dit onweerstaanbaar. Hij die van eeuwigheid heeft liefgehad, roept levenwekkend. Hij doet gehoorzamen. Zodat zondaren in Hem vrede, genade en ontferming vinden. In Christus is volkomen verzoening. 

Leestip: Guiljelmus Saldenus (1627-1694) – een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie (dr. G. van den End, uitgeverij J.J. Groen en Zoon).

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...