Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 29 maart

De Kerk van Christus

Door de eeuwen heen werft Christus Zijn Kerk. Hij spreekt zondaren aan door Zijn Woord en wekt hen door Zijn Geest tot leven. J.C. Ryle wijst erop dat Christus de Zaligmaker en Verlosser is. 

Drie personen

Als we spreken over hen die op aarde de Heere van harte liefhebben, moeten we eigenlijk in de hemel beginnen. J.C. Ryle geeft aan dat Jezus verklaarde: “Ik zal mijn gemeente bouwen.” 

Ryle: ‘De ware Kerk van Christus komt voort van al de drie Personen in de gezegende Drie-eenheid. In de huishouding van verlossing is boven alle twijfel God de Vader Die haar verkozen heeft. God de Heilige Geest heiligt elk lid van Christus geestelijke lichaam. 

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Drie Personen in één Godheid werken voor de zaligheid van iedere levende ziel. Dit is een waarheid die nooit vergeten mag worden. Toch is in een bijzondere zin de hulp van de Kerk gelegd op de Heere Jezus Christus. Hij is speciaal en vóór alles de Zaligmaker en de Verlosser. Daarom vin­den we in onze tekst, dat Hij zegt: Ik zal bouwen. Dat is Zijn speciale werk.

Christus 

  • Het is Christus Die de leden van de Kerk roept op de be­stemde tijd. Ze zijn de geroepenen van Jezus Christus (Rom. 1: 6). 
  • Het is Christus Die levend maakt (Joh. 5:21). De Zoon maakt levend Die Hij wil. Het is Christus Die ons gewassen heeft van onze zonden, in Zijn bloed. En Die ons liefgehad heeft (Openb. 1: 5). 
  • Het is Christus Die hen vrede geeft. Mijne vrede geef Ik u, Mijne vrede laat Ik u.
  • Het is Christus Die hen eeuwig leven geeft. En Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan. (Joh. 10: 28).
  • Het is Christus Die hen bekering schenkt. God heeft Hem verhoogd als een Vorst en Zaligmaker, om hun te geven bekering van ongerechtigheid. (Hand. 5: 31).
  • Het is Christus Die hen bekwaamt om kinderen Gods te worden. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden (Joh. 1: 12) .
  • Het is Christus Die voleindt het werk wat Hij in hen begon. Want Hij zegt: Ik leef en u zult leven. In ’t kort: Het heeft de Vader behaagd dat in Christus al de volheid wo­nen zou. (Kol. 1: 19). Hij is de Auteur en Voleinder van het geloof. Uit Zijne volheid wordt ieder lid van Zijn geestelijke Lichaam bediend. Door Hem worden zij gesterkt in alle plichten. Door Hem worden zij bewaard voor vallen. Hij zal hen ten einde bewaren en zal hen onberispelijk stellen voor ’s Vaders troon, met blijdschap. Hij is het één en het al. In elke gelovige.

Woord

De machtige Persoon door Welke de Heere Jezus het werk volvoert in elk gelovige, is zonder twijfel de Heilige Geest. Hij is het Die Christus en al Zijn weldaden aan de ziel toe­past. Hij is het Die altijd vernieuwt, opwekt, overtuigt en leidt tot het kruis. Die hen overbrengt uit de wereld, steen na steen en toevoegt tot het geestelijke gebouw: „Zijn Kerk”. 

Maar de grote Bouwer, Die heeft ondernomen om het werk van de verlossing uit te voeren en het te brengen tot volma­king, is de Zoon van God. Het Woord is vlees geworden. Het is Jezus Christus Die Zijn Kerk bouwt. In het bouwen van de ware Kerk gebruikt de Heere Jezus veel ondergeschikte instrumenten.

De bediening van het evangelie, de verbreiding van de Schriften, de eerlijke bestraffing, het Woord gesproken op de bestemde tijd, de rampspoeden van het leven, zijn alle middelen en toepassingen, waardoor Hij Zijn werk vol­voert. Christus is de grote Architect, Die ordent, Die ge­leidt, Die richt alle dingen. Wat de zon is voor het heelal, dat is Christus voor al de leden van de ware Kerk.

Paulus mocht planten en Apollos mag nat maken. Maar ’t is God Die de wasdom geeft. Dienaren mogen preken en schrijven, maar de Heere Jezus alleen kan bouwen. En indien Hij niet bouwt, is al het werk vruchteloos.’ 

Leestip: ‘Waarschuwing voor de kerken’, J.C. Ryle (Theologienet.nl). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (4)

„En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert...

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....