Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 16 februari

Dr. J.I. Packer: Dank God voor Zijn goedertierenheid, geduld en tuchtiging

De Heere houdt de schuldige niet voor onschuldig, zo liet Hij aan Mozes weten in Exodus 34. Toch is Hij niet snel met Zijn toorn. Integendeel. Hij is geduldig, zo blijkt op tal van plaatsen in de Bijbel. Waarom? Tot behoud van hen die nog niet met God verzoend zijn (1 Petr. 3: 20). 

Eerlijk Godsbeeld

Het voeden van een eerlijk Godsbeeld is belangrijk. Eigenlijk heeft ons beeld van Wie en hoe de Heere is continu correctie nodig. Ons leven lang. Zodat er een steeds dieper en rijker besef ontstaat. Richtinggevend zijn daarbij volgens dr. J.I. Packer (1926-2020) de woorden die de Heere Zelf sprak over Zichzelf (Ps. 103: 8, Ps. 145: 8, Ps. 86: 15, Joël 2: 3, Jona 4: 2, Ex. 34: 6 en Num. 4: 18). Wie deze eigenschappen op zich in laat werken, ziet de treffende gelijkenis daarvan op de diverse vindplaatsen. 

Drie aandachtspunten

De Britse theoloog James Innell Packer noemt drie aandachtspunten als het gaat om het besef van Wie en hoe God is. Hij duidt het aan als drie punten om voor te danken. 

1. Dank God voor Zijn goedertierenheid. Tel uw zegeningen. Leer om gewone gaven, talenten en vreugden in het leven niet maar als vanzelfsprekend aan te nemen, maar dank God ervoor. Spring niet op een nonchalante wijze om met de Bijbel of met het Evangelie van Jezus Christus. De Bijbel toont u een Verlosser, Die geleden heeft en gestorven is om zondaars te verzoenen met God. Op Golgotha zien wij de ware grootte van Gods goedertierenheid: vergeet dat nooit! Stel uzelf de vraag, die ook de Psalmist zich stelde: ‘Hoe zal ik de HEERE vergelden al Zijn weldaden aan mij bewezen?’ En bidt God, dat Hij u zijn genade zal geven om met de Psalmist ook te antwoorden: ‘De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de Naam van de HEERE aanroepen… Ach Heere, waarlijk, ik ben uw knecht… Mijn geloften zal ik de HEERE betalen in de tegenwoordigheid van al Zijn volk…’ (Ps. 116: 12vv).

2. Dank God voor Zijn geduld. Bedenk hoeveel Hij reeds van u verdragen heeft en nog steeds van u verdraagt, omdat er zoveel in uw leven is, dat God onwaardig is. U hebt Gods verwerping ten volle verdiend. Verbaas u er daarom over, dat Hij zoveel geduld heeft met u. Zoek Gods genade ook in het navolgen van dat geduld, in de manier, waarop u met andere mensen omgaat. En probeer niet, om dat geduld van God nog langer op de proef te stellen!

3. Dank God voor Zijn tuchtiging. Hij is uw steun en toeverlaat. Hij omringt u van achteren en van voren. U ontvangt alles van Hem en u hebt Zijn goedertierenheid iedere dag van uw leven kunnen proeven. Heeft deze ervaring u tot berouw en tot geloof in Christus geleid? Zo niet, dan speelt u een spelletje met God en hangt Zijn gestrengheid u boven het hoofd. Als Hij dan, zoals Whitefield dat eens gezegd heeft, ‘doornen in uw bed strooit’, dan is dat alleen bedoeld om u te doen ontwaken uit uw geestelijke doodsslaap. Hij wil dat u opstaat om Zijn genade te zoeken. Als u een oprecht gelovige bent en u vindt nog steeds ‘doornen in uw bed’ dan is dat om te voorkomen, dat u uzelf in slaap sust in zelfvoldaanheid en om ervoor te zorgen dat u zult ‘voortgaan in Zijn goedertierenheid, doordat u in uw noden leert steeds weer Gods aangezicht te zoeken in ootmoedigheid en geloof. Deze vriendelijke tuchtiging, waarin Gods gestrengheid ons een ogenblik aanraakt in de veilige context van Zijn goedertierenheid is bedoeld om te voorkomen, dat wij de volle laag van Gods gestrengheid zullen moeten ervaren zonder die veilige context van Zijn goedertierenheid. Het is een tuchtiging uit liefde en als zodanig zullen wij haar dan ook moeten ontvangen. ‘Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heere niet gering.’ (Hebr. 12: 25). ‘Het is goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik U inzettingen zou leren.’ (Ps. 119: 71). 

Leestip: God leren kennen, J.I. Packer, Novapress, 1995.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...