Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 18 september

Drie eigenschappen van Gods voorzienigheid volgens Thomas Boston

‘Elke zaak komt voor het alziend oog van God, en Hij bestuurt het wijs, niettegenstaande de verwarringen die er schijnen te zijn.’ Thomas Boston (1676-1732) stelt dat God machtig is te bereiken wat Hij heeft voorgenomen. Hij merkt daarbij drie eigenschappen van de goddelijke voorzienigheid op. 

Gods hand

Het menselijk hart denkt de weg uit die men gaat, maar de Heere bestuurt het (Spr. 21: 1). Zelfs het lot dat wij werpen, ligt in Gods hand (Spr. 16: 9). God bewaart Zijn schepsels volgens Thomas Boston niet alleen, maar Hij regeert hen ook. ‘Daar het schepsel niet kan zijn of kan bestaan zonder God, zo kan het ook niet werken zonder Hem.’ Hij gebruikt daarbij een eenvoudige vergelijking: ‘God maakt een mens niet zoals de timmerman het schip, dat later zonder hem zeilt. Maar Hij bestuurt en leidt het, Hij zit aan het roer, om al zijn bewegingen te beheersen en te besturen.’ Zelfs daar waar de mens zich verliest in de zonde, kan de Heere het kwaad ten goede keren. 

Drie eigenschappen

Thomas Boston signaleert drie eigenschappen van de goddelijke voorzienigheid: 

1.     Gods voorzienigheid is allerheiligst. “De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.” (Ps. 145: 17) Hoewel de Voorzienigheid gaat over zondige daden, toch is ze heilig. De zon wordt niet verontreinigd, hoewel ze op een mesthoop schijnt. God is niet de natuurlijke of de zedelijke oorzaak van het kwaad in enige daad, zo min als iemand die op een kreupel paard rijdt de oorzaak van het gebrek is. Als het kwaad dat in de zondige daden is komt voort uit het verdorven werktuig, zoals de slechte reuk van de mesthoop niet voortkomt uit de hitte van de zon, maar van de bedorven inhoud. 

2.     De Voorzienigheid is allerwijst. “Zulks komt ook voort van de Heere der heirscharen. Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad.” (Jes. 28: 29) Oneindige wijsheid is altijd gezet op de nuttigste einden in al haar werken, en maakt gebruik van de beste middelen om haar doel te bereiken. Hoe verward en leeg van wijsheid de werken van de Voorzienigheid ook mogen toeschijnen aan ons, arme stervelingen, die slechts een gebrekkig begrip en bevatting hebben, toch zijn zij de vrucht van de hoogste wijsheid en van de diepste raad. Zij komen voort en worden bestuurd door Hem wiens naam is, de alleen wijze God, Die niet anders kan dan alle dingen besturen met oneindig verstand. Ten laatste zal de dag komen, wanneer de hele vergadering van de verlosten met een eendrachtige stem zal uitroepen, dat God alle dingen wèl gedaan heeft. En dan zal het hele ontwerp van de Voorzienigheid blijken in alle opzichten meest wijs, doelmatig en gepast te zijn geweest. 

3.     De Voorzienigheid is allermachtigst. Vandaar dat de Heere tot Sanherib, de koning van Assyrië zei: “Ik zal Mijn haak in uw neus leggen, en Mijn gebit in uw lippen, en Ik zal u doen wederkeren door die weg door welke u gekomen bent.” (2 Kon. 19: 28) Wij lezen: “Des konings hart is in de hand van de Heere als waterbeken, Hij neigt het tot al wat Hem behaagt.” Wie kan de wil van de Almachtige weerstaan? Hij kan nooit missen in Zijn doel, maar alle dingen worden uitgevoerd volgens Zijn besluit dat doelmatig en onweerstaanbaar is.

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...