Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 8 september

Ds. D.J. van Dijk: Jezus in het midden

Jezus hing in het midden van de zondaren aan het kruis. Ds. D.J. van Dijk stelde dat Christus het hart van de preek vormt. Net als bij Paulus. ‘Op zijn zendingsreizen sprak Paulus van dat kruis van Christus, overal.’

Golgotha

De oud-zendingspredikant ds. D.J. van Dijk schreef in 1968 een meditatie in het blad ‘Alle volken’ over Christus op Golgotha. Naar aanleiding van de woorden ‘En Jezus in het midden’, Joh. 19: 18b. Hierbij laat de predikant, die meerdere jaren de gemeente van Sint Annaland diende, zich in het hart kijken. Christus vormde voor hem het hart van de prediking. 

Van Dijk: ‘Nauwelijks heeft Pilatus Jezus vrijgegeven om gekruisigd te worden of het oordeel wordt aan Hem voltrokken. Het gaat direct van het rechthuis naar Golgotha. De voltrekking van het over Hem uitgesproken oordeel kan geen uitstel meer lijden. De zaak van de Heere heeft haast.

Het kruis wordt Hem op de schouder gelegd. Zwaar is het om te dragen. Wat een lijden is daaraan verbonden. Maar Hij weet het; om dat kruis te dragen is Hij in de wereld gekomen.

Op Golgotha aangekomen worden er drie kruisen geplant. Links en rechts komt een moordenaar te hangen en in het midden de zojuist veroordeelde Jezus. Dit kruis brengt Hem op Golgotha te midden van een paar boosdoeners.

Tussen de mensen

Tijdens Zijn leven op aarde was Hij tussen allerlei mensen geweest. Tussen Wetgeleerden en Farizeeën heeft Hij gezeten. Bij een Samaritaanse vrouw was Hij gezeten, zowel als bij een Maria van Bethanië. Hij at bij de rijke Simon, maar evengoed bij de tollenaren en de zondaren. Voor hen allen had Hij dezelfde boodschap: zichzelf verloochenen, het kruis op zich nemen en Hem volgen.

Maar hier op Golgotha komt Hij met Zijn kruis te midden van de misdadigers.

Hij wordt hier op Golgotha met de overtreders geteld. Zijn heilige handen, die zoveel wonden hebben geheeld en zoveel pijn hebben verzacht, komen aan het kruis te midden van handen, die mensenbloed hebben vergoten.

De linker en rechter buurman aan het kruis hangen daar om hun verzondigd leven dat achter hen ligt. Maar Hem, die in het midden hangt, kon niemand overtuigen van zonden. Hij hangt daar in het midden om anderen. Hij werd immers met de misdadigers gerekend.

Door wie? Door God zelf! Had Jesaja al niet gezegd, dat Hij van God geslagen en verdrukt werd? Niet, omdat Hij onrecht gedaan heeft. Maar God heeft de straf, die anderen verdiend hebben, op Hem gelegd. Onder zondaren heeft Hij geleefd. Hij moet er ook tussen sterven. Eer God de zonde ongestraft liet blijven heeft Hij ze gestraft aan Zijn eigen geliefden Zoon.

Maar was het ook niet Zijn liefde tot zondaren die Hem noopte naar deze aarde te komen. Daarom wilde Hij ook zelf tot zonde gerekend worden. Het was Zijn zondaarsliefde waardoor Hij ook tussen zondaren wilde hangen. “Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.”

Kruis

Ziet u Hem in het midden van de zondaren aan het kruis? Dat is nodig. Want bij dit kruis van Christus lopen de wegen uiteen. Dat wordt al duidelijk bij de twee tussen wie Hij hangt. De één verwerpt, veracht Hem. Tot inkeer komt hij niet. De ander, niet omdat hij beter is, leert zijn zonden kennen en belijden en vraagt: Gedenk mijner als Gij in Uw koninkrijk zult gekomen zijn.

Daarom zette Paulus ook het kruis van Christus in het midden van zijn prediking. Op zijn zendingsreizen sprak Paulus van dat kruis van Christus overal. Als we door genade weten mogen, onze zonden en misdaden werden daar aan het kruis Hem toegerekend, dan wordt Hij ons dierbaar. Dan wil Hij ook in het midden staan van uw leven. We kunnen dus niet aan deze Jezus voorbijgaan. We moeten leren ons onvoorwaardelijk over te geven aan Hem. Als we dat geleerd hebben dan wil Hij ook de centrale plaats in ons leven hebben. Want Hij liet Zich kruisigen in het midden der zondaren opdat Hij een plaats zou krijgen te midden van het volk, waarvoor Hij Zich gaf. Christus Jezus in het midden is de boodschap voor alle volken.

Leestip: Alle volken, 1968.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...