Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 29 november

Ds. D.J. van Dijk: Volgen! Een ernstige boodschap (4)

‘Het is voor ons allen de grote vraag, behoren wij tot de ware volgelingen van Jezus, of niet? Het is toch één van beiden: volgen of niet. Er is geen tussenweg.’ Aldus ds. D.J. van Dijk bij de bevestiging van nieuwe lidmaten op 25 april 1954 in Sint Annaland. 

Verantwoordelijk

‘Van nature volgen we Hem niet,’ stelt ds. D.J. van Dijk. ‘Eenmaal hebben we allen in Adam onze keuze gedaan tegen Jezus. Zoals we geboren zijn is ons gezicht naar de wereld gekeerd en niet naar Jezus. 

Dan lokt en boeit en bekoort de wereld. Dan zijn we ook wel volgelingen, maar volgelingen van de overste van deze wereld. We menen dan wel vrij te zijn en onze eigen keuze te bepalen. Maar in waarheid zijn we slaven! 

Er zijn wel eens ouders, die zeggen: ik laat mijn kinderen vrij, als ze maar oud genoeg zijn, moeten ze zelf hun keuze maar doen. Helaas vergeten deze ouders, dat zij zelf, maar ook hun kinderen niet vrij zijn. Van nature zijn we allen gebonden. En als ouders hun kinderen vrij laten, dan wil dat eigenlijk zeggen dat ze hun kinderen vrijwillig de weg van de zonden en van het verderf op laten lopen. 

Nee ouders, u hebt de plicht en verantwoordelijkheid, uw kinderen voor te gaan en hen te waarschuwen, de goede keuze te doen. Want als zij die goede keuze niet doen, dan zullen zij voor eeuwig omkomen. 

Ernst

Daarom is de boodschap, die vanmorgen tot ons komt, zo’n ernstige boodschap. Wij mogen allen ons hart en leven wel onderzoeken, wat onze weg is en waar ons hart naar uitgaat. En of wij door Gods genade reeds de goede keuze hebben gedaan. 

Daarom is het zo’n voorrecht jonge mensen, als je ouders hebt, die deze roepstem van de Heere hebben leren verstaan en die door genade Hem volgen mogen, en die je telkens weer waarschuwen. Daarom leve maar veel de bede in ons hart: ‘Heere, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en Geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen, en waarheen G’ Uw treden wendt. Leidt mij in Uw waarheid, leer ijv’rig mij Uw wet betrachten; want Gij zijt mijn heil, o Heer’, ‘k blijf U al de dag verwachten.’ (Ps. 25: 2). 

Want een ernstige boodschap komt er door dit woord ook tot jullie, mijn geliefde leerlingen. Lange tijd mocht ik jullie er telkens weer op wijzen, dat je deze goede keuze zou doen. De weg daarheen mocht ik je wijzen. En nu sta je gereed je ja-woord te laten horen voor God en Zijn gemeente. Mag het door Gods genade de ware keuze worden van overgave, gehoorzaamheid, beslistheid en standvastigheid. Om die ware keuze te kunnen en mogen doen is nodig de vernieuwende werking van Gods Heilige Geest. De genade Gods moet het hart vernieuwen en verlangend maken. 

Jezus

Maar misschien zijn er onder ons, die zeggen: Is dat nu wel bemoedigend, deze eis zo te stellen? Is zo’n eis niet veeleer een reden om de mens bang te maken? O, luister dan nog een ogenblik naar Hem, Die roept. Want het is toch maar de grote vraag, Wie wij volgen moeten. Wie is het, die roept: Volg Mij? 

Wel, dat is Jezus, de Zaligmaker; de Middelaar Gods en van de mensen. Hij is het, Die alles verlaten heeft. Hij heeft de hemel verlaten. Hij heeft Zijn rijkdom verlaten. Hij is op aarde gekomen. Hij is goeddoende het land doorgegaan. Hij heeft zich vernederd tot in de diepste versmaadheid. Ja, Hij heeft het kruis op Zich genomen en is dood en graf ingegaan. En langs die weg heeft Hij dood en graf overwonnen en gaat Hij de heerlijkheid tegemoet. 

En daarom is het volgen van Hem niet begeerlijk voor een mens, ja zelfs onmogelijk. Want een mens wil niet vernederd worden. Er is niets waar een mens meer tegenop ziet dan tegen lijden, dood en vernedering. 

Maar wanneer je oog geopend is voor Hem, die roept, wanneer je gezien hebt, dat Hij de weg van het kruis gegaan is om de schuld van de Zijnen te betalen; dat Hij vernederd werd om de straf van de Zijnen te dragen; dat Hij de dood is ingegaan omdat Hij de toorn van God over onze zonden droeg, zie dan wordt het genade, dat Hij roept om te volgen. Wat wordt het dan groot, dat Hij, Die dat alles deed, nog mensen wil roepen om Hem te volgen, want dan mogen zij delen in Zijn overwinning.’ 

Dit is deel vier van een serie uit een belijdenispreek van ds. D.J. van Dijk. Binnenkort volgt deel 5, waarin de predikant laat zien wat het betekent Jezus voetstappen te drukken. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...