Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 17 oktober

Ds. G. Boer: Gods Geest en onze geest (2)

‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn! Let op dit verband. Wij roepen door de Geest: Abba, Vader! En de Geest Zelf getuigt! Anders gezegd: Wij roepen: Abba, Vader! En de Geest zegt: Mijn kind! Er is dus een wederkerigheid. Vanuit de diepten van het hart laat Hij roepen: Abba, Vader! En in dit roepen getuigt Hij van Gods kant: Gij zijt Mijn kind! Dit is dus een rechtstreeks getuigenis!’ Ds. G. Boer gaf in de Waarheidsvriend in 1967 onderwijs over het getuigenis van de Heilige Geest in het hart. 

Onze geest

‘Maar, zeg je, er staat toch, dat de Geest getuigt met onze geest? Wat wordt hier met onze geest bedoeld? Onze geest is niet zonder meer ons verstand, nog minder onze conclusies, ook niet onze gevoelens, hoe nauw deze bij dit getuigenis betrokken zijn. Onze geest is ons vernieuwd bestaan, zoals wij uit God geboren zijn! Dan leeft niet meer ons eigen ik, maar Christus leeft in ons.

Wanneer hier dan ook gezegd wordt, dat Gods Geest met onze geest getuigt, dat wij kinderen Gods zijn, dan bedoelt Paulus, dat het getuigenis van de Heilige Geest strookt met onze geest. Dan gaat dit getuigenis van de Heilige Geest onze geest binnen, vervult deze en stemt met ons zelfgetuigenis overeen.

Vraag

Hier mogen wij even rusten en de vraag stellen, of dit bij ons ook zo is. Strookt de Geest met onze geest of botst Hij tegen onze geest aan? Deze vraag klemt temeer, omdat de bijbel ons leert, dat de Geest van God en onze geest met elkander overhoop liggen. Iemand heeft gezegd: God en mens zijn strijdende partijen. Dan twist de Heilige Geest met ons, totdat wij onder God buigen in de veroordeling van onszelf. Het getuigenis van de Heilige Geest, dat wij kinderen Gods zijn, vindt alleen plaats, wanneer wij geleerd hebben het oordeel over onszelf aan God over te laten. En dat doen wij niet graag. Velen steunen op het oordeel van anderen. Nog meer mensen zijn de hele dag bezig zichzelf vrij te spreken. Maar al deze beoordelingen zijn waardeloos. Wij moeten weten, hoe God over ons oordeelt, hoe onze zaak bij God erbij staat. Is het ons daarom te doen? Dan staan wij aan de kant van de veroordeelden, totdat wij ontdekken, dat Jezus Christus voor veroordeelden de dood is ingegaan.

Het getuigenis van de Heilige Geest vindt dus plaats op de vaste grondslag van de verzoening met God en het geloof in de Heere Jezus Christus.

Diepste niet te zeggen

Maar van daaruit wil de Heilige Geest ook al de schatten in ons leven tonen, o.a. dat wij kinderen Gods zijn. Maar, zeg je, hoe doet de Heilige Geest dit? In de eerste plaats door het, geheel van het Woord van God in ons leven een plaats te geven. De Geest spreekt nooit tegen het Woord in. Toch moeten wij bedenken, dat de Geest ook een zelfstandige plaats inneemt. Hij kan een Schriftwoord zo openen, dat je er nooit vermoede diepten in ziet en je er een kracht uit ontvangt, waarover je je verbaast. Dan wordt zo’n woord een bron waaruit ge drinkt. Hij kan ook profetisch inspirerend werken. Wie zal al de kanalen en mogelijkheden van de Heilige Geest in het getuigen met onze geest in kaart brengen? Het diepste ervan is niet te zeggen, maar alleen te ervaren. De ervaring van alle kinderen Gods spreekt hier een eigen taal.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...