Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 24 oktober

Ds. G. Boer: Gods Geest en onze geest (4)

‘Maar — vraagt iemand — hoe komt het dat de zekerheid van het kindschap Gods zo weinig wordt gevonden?’ Ds. G. Boer geeft daar in de Waarheidsvriend in 1967 antwoord op, naar aanleiding van Rom. 8: 16. ‘In de eerste plaats geldt, dat wie de Geest van Christus niet heeft die komt aan Christus niet toe. De Heere Jezus zegt, dat de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar — zo laat Hij er op volgen tot zijn discipelen — gij kent Hem.’ 

Vrees

‘Verder is de namaak van dit kindschap heel erg. De waan: rijk te zijn, is misleidend. Dit kindschap is niet kunstmatig aan te kweken, ook niet pastoraal kunstmatig. Onze eigen geest — hoe ook geholpen — komt nooit tot deze gesteldheid. Daarvoor is wedergeboorte nodig. Alleen de Geest van de Vader en de Zoon doet ons een algehele verandering ondergaan.

Maar ook dan, wanneer de Geest van God in ons werkt, kan er bitter geleden worden aan de vrees. En wie vreest heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. Juist daar, waar verstaan wordt, dat de Heere zeer te vrezen is en de schrik des Heeren tot geloof beweegt, kan de pijn van het ongeloof en het kleingeloof zo fel steken. In deze vrees toont de Heilige Geest u Christus, de Gekruisigde en Opgestane. Hoor Hem roepen en nodigen: Komt allen tot Mij, die vreest en pijn lijdt, vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven!

Heiliging

Verder mag je erop letten, dat het getuigenis van de Heilige Geest, dat je een kind van God bent, nooit los te maken is van de heiliging van het leven. Wanneer u op wegen gaat, die van God afleiden, dan moet u niet menen, dat de Heilige Geest goedkeurend met u meegaat. Integendeel. Dan veroordeelt Hij u! Heeft Hij wat met u te bespreken? Zit er wat tussen God en uw leven? Verwonder u er dan niet over, dat u in het donker gaat. De Geest bindt dit getuigenis aan de heiliging van hart en leven. Johannes zegt, dat elk die Christus geboden bewaart in Christus blijft en Christus in hem. En dan volgt zo veelbetekenend: en hieraan weten wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Het getuigenis van de Heilige Geest is dus vervlochten met het bewaren van de geboden van God.

Heilige Geest

Dat geeft diepe afhankelijkheid van God en van de werking van de Heilige Geest. Wij zijn ons leven lang en hoe langer hoe meer aangewezen op de Heilige Geest. Maar deze is dan ook verbonden met de trouw van God, die niet toelaat, dat één van de schapen uit de hand van Christus wordt gerukt. En als wij deze zekerheid niet hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...