Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 19 januari

Ds. G. Boer: Het getuigenis van de Heilige Geest (2)

De Geest die op Jesaja was en de woorden die God in zijn mond heeft gelegd en in de mond van zijn zaad, zullen in eeuwigheid niet wijken. Met andere woorden: Gods Geest, die de profeten te spreken gaf, maakt het gesprokene geloofwaardig de geslachten door! Daarom rust ieder, die door de Geest onderwezen wordt in de Heilige Schrift. Dan zijn wij niet meer onderworpen aan de oordeelvellingen van mensen, maar stijgen wij boven het menselijk oordeel uit. Gods eigen mond. 

Ervaring

Hier doet Calvijn een beroep op de ervaring van alle gelovigen. „Ik zeg niets anders dan wat iedere gelovige bij zichzelf waarneemt, behalve alleen dat mijn woor­den ver beneden een rechtmatige uitlegging van het onderwerp blijven”. (Calv. Inst. I-VII-5). Met andere woorden: hier laten alle menselijke woorden ons in de steek; hier gaat het leven spreken dat uit God is. Alle kinderen zijn van God Zelf geleerd. Dit bijzonder voorrecht valt alleen de uitverkorenen ten deel, die God van het gehele menselijke geslacht onderscheidt. Ook wanneer er vandaag velerlei verwarring is, moeten wij bedenken, dat geen anderen de verborgenheden Gods begrijpen dan aan wie het gegeven is.

Het is merkwaardig, dat dit getuigenis van de Heilige Geest in onze harten op de hoogtepunten van de kerkgeschiedenis gekend en beleden wordt, terwijl het in de daar tussen liggende dalen misvormd of bestreden wordt. Socinianen, Remonstranten en Roomsen hebben het bestreden, gereformeerden hebben het in de eeuwen na Calvijn niet zuiver bewaard.

Gods werk

Maar ondanks allerlei bestrijding en velerlei vervorming is het er tot op de dag van vandaag. Want het is Gods eigen werk, dat niet sterft. God handhaaft Zijn waarheid en Zijn Geest zorgt ervoor, dat mensen in het aannemen van deze waarheid verzegelen, dat God waarachtig is. Wij brengen de waarheid niet voort, want wij zijn uit de leugen, wij moeten uit de waarheid zijn om de stem van Christus te horen. Christus gaf aan de waarheid getuigenis, de apostelen getuigen van het woord des levens, dat zij in Christus aanschouwd en getast hebben. Deze waarheid is ontmaskerend, legt alle schijn en onwaarheid bloot en bevrijdt. Deze waarheid neemt ons gevangen en buigt ons. Dan kunnen wij niets meer tegen de waarheid, maar alleen door de waarheid. Dan gaan wij van deze waarheid getuigen!

Want God kan alleen door God worden gekend. Onze geest, hoe scherpzinnig ook, is onvoldoende en onmachtig de verborgenheden van het Evangelie te verstaan. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen, die des Geestes Gods zijn. Maar de geestelijke mens verstaat ze wel, geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegende.

Heilige Geest

Hoewel de Schrift een zelfgetuigenis heeft, dat onweerspreekbaar is, ’t wordt door ons niet eerder geloofd, dan wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen en werken. De toepassing van het heil is opgedragen aan God de Heilige Geest. Die Geest is de grote Getuige voor Christus. Dit doet Hij allereerst in de Schrift, Daarin getuigt en overtuigt Hij de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij laat gezaghebbend horen: Alzo spreekt de Heere! Bewijzen zijn hiervoor niet aan te dragen dan alleen voor de gelovigen. God is kenbaar genoeg voor hen, die Hem zoeken en verborgen genoeg voor hen, die Hem ontvluchten. (Pascal).

Waarheidsvriend, 1966

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...