Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 11 mei

Ds. W.L. Tukker geeft vier aspecten van het geloof in Christus

‘De liefde Gods is niet te kennen dan door de Zoon; te weten dan door het offer van de Zoon. In het geven van Christus aan deze wereld wordt de liefde Gods openbaar; in de offergave van de Zoon wordt de liefde Gods openbaar.’ Ds. W.L. Tukker (1909-1988) stelt het offer van Christus centraal bij het spreken over Gods liefde.  

Gods initiatief

‘God heeft een wereld liefgehad, die Zijn liefde niet waard was.’ Ds. W.L. Tukker spreekt over de onverdiende genade van God die Hij schenkt aan mensen die die niet verdienen. Er is namelijk niet iets dat wat verdienen of inbrengen, dat ons die liefde waardig maakt. ‘Voor goed de streep daardoor, want in heel de wereld, die onder de vloek verkeerde, was geen enkele reden te vinden voor deze liefde van God.’ Toch gaf de Heere Zijn Zoon over voor het grote offer. Tukker: ‘Aan het kruis schittert de liefde Gods voluit, als Hij Zijn Zoon geeft tot in de diepte van onze schuld. Gegéven in onze plaats.’ 

Vier aspecten

De predikant geeft vier aspecten om in het oog te houden als het gaat om het geloof in Christus. 

  1. Ten eerste weet het geloof, dat het niet gegeven wordt dan aan zondaren. Zo moet men Hem als een zondaar aannemen, zo moet men tot Hem komen als zondaar. Bij Zijn geboorte is reeds gezegd: “Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Alle komen, waaraan schuldbewustheid ontbreekt, waaraan boetvaardigheid ontbreekt, is een ijdel komen. Zulke gaan aan Jezus ook weer voorbij. 
  2. Ten tweede verstaat het geloof dat Hij bepaald gegeven wordt tot vergeving, tot verzoening. In het geloof in Christus, in de ontmoeting van Christus, wordt dan ook bepaald de schuld van de zonde afgewenteld van de ziel. Alleen, wat kan het geloof daar vaak ver van afstaan. Wat kan het daar lang over doen. Bekommerd geloof ziet doorgaans meer op de grootheid van eigen zonden, dan op de grootheid van de genade van Christus. Klein geloof ziet de genade van Christus zo vaak, zo lang voor anderen en niet voor hemzelf. Dan weet men wel van vergeving, dan gelooft men zeker dat er vergeving is, maar met een bang hart vraagt men zich af, waarbij men zal weten, of dat werkelijk voor hemzelf is. 
  3. Ten derde leert het geloof begrijpen, dat Hij is een gegeven Zaligmaker. God geeft Hem zo graag en Hij zaligt zo graag. Er kunnen tijden in ons leven zijn, dat wij denken: “Als God als Jezus zo bereidwillig was om mij te zaligen, als ik het wil, terstond zou het gedaan zijn.” Het is intussen juist andersom. Wij staan onze zaligheid in de weg, met onze onboetvaardigheid; wij met onze geijkte voorstellingen van de bekering en van het geloof, of ook wij met onze vastgestelde maten van schuldbewustzijn. Ach, wilde Christus slechts tot mij komen! Dit duurt totdat het geloof doorbreekt, dat Hij is een gewillige Zaligmaker. Die zo vrijwillig gegeven wordt van de Vader. 
  4. Ten vierde leert het geloof inzien, dat de Vader nodigt om tot Christus te gaan. Hoort wat Hij doet! Hij nodigt. “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Welke Ik Mijn welbehagen heb. Hoort Hem!” Hoort Hem, zegt de Vader. En de Zoon zegt: “Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Dominee Tukker vervolgt: ‘Daaraan geeft het geloof tenslotte gehoor. Daarop geeft het zich over zonder beding, zonder enige voorwaarde; en komt tot Jezus, om in Hem dan ook alles te vinden wat tot dit en het toekomende leven nodig is. En het geloof zegt met het Hooglied: “Toen was ik in Zijn ogen als één die vrede vindt.” 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....

Filippus en de kamerling (1)

‘Voor ons ligt de allerbekendste geschiedenis van Filippus en de Moorse kamerling. Moge de Heere ook de bekende delen...