Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 30 maart

Een zondaar naast Jezus

God heeft er volgens Calvijn de hand in, als een zondaar tot verootmoediging komt en schuld belijdt. Dit blijkt bij de moordenaar aan het kruis. 

Koninkrijk

Op de kruisheuvel Golgotha vond een gesprek plaats tussen de gekruisigden. Een misdadiger vraagt aan Jezus: ‘Gedenk mijner, wanneer Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.’ Wie deze woorden op zich in laat werken, beseft dat dit een vreemde uitspraak lijkt, als je die hoort uit de mond van de ene gekruisigde tot de andere. 

Calvijn: ‘Hoe kon hij bij Jezus Christus nog aan een koninkrijk denken? Hij hangt aan het hout, Hij is vervloekt door God en mensen. Want dit woord van de wet is door Gods mond uitgesproken: “Vervloekt zij, die aan het hout hangt.” En het is niet bij toeval gebeurd, dat God Zijn enige Zoon daarop gebracht heeft. 

Wanneer hij dat ziet, dat Jezus Christus daar is tot een vloek voor God en voor mensen. Ja, als neergestort in wanhoop, voor zover mensen het waarnemen konden; kan hij slechts bij zijn overtuiging blijven en zeggen dat Jezus Christus Koning is, door geloof en geest. Hij ziet dus deze dingen, die hem zouden kunnen afkeren van de Zoon van God en doen besluiten dat het slechts dwaling en dwaasheid is op Hem te vertrouwen. En toch noemt hij Hem Koning, hoewel hij Hem in Zijn dood ziet. 

Leerling van een rover

Hij zegt: Help mij, geef mij leven, want wanneer U aan mij zult denken, ligt daarin al mijn geluk. Wanneer wij dan al deze omstandigheden op ons in hebben laten werken, is het zeker, dat het geloof, dat in deze rover was, even echt is geweest als wat was in andere mensen die ooit leefden. Daarom moeten wij ons niet schamen zijn leerlingen te zijn. 

Want inderdaad zal de dood van onze Heere Jezus Christus ons niet baten, als wij niet in onszelf veroordeeld zijn, opdat wij bij Hem de zaligheid verkrijgen. Wij kunnen niet voor God vrijgesproken worden, tenzij wij hebben beleden, dat er in ons enkel ongerechtigheid en onreinheid is. Hoewel het dan zo is, dat wij schuldig zijn voor God en ons eigen geweten ons oordeelt en veroordeelt; zo moeten wij ons niet schamen om deze rover na te volgen, ziende dat hij ons een goede leermeester kan zijn. 

En te meer moeten wij, nu onze Heere Jezus naar de hemel gevaren is en bezit nam van de eer, die Hem door God Zijn Vader is gegeven, opdat elke knie voor Hem gebogen wordt; niet aarzelen ons helemaal aan Zijn zorg toe te vertrouwen en besluiten dat daarin ons geluk ligt. Namelijk, dat Jezus Christus aan ons denkt en Hij ons bestuurt en, aangezien Hij ons tot Herder gegeven is, voor onze zaligheid waakt. Opdat wij onder Zijn hand en onder Zijn bescherming beveiligd mogen zijn. 

Verdragen

En verder, dat wij leren geduldig de tegenslagen van dit huidige leven te verdragen, en dat het ons niet weerhoudt tot komen tot onze Heere Jezus Christus. De moordenaar is verhoord zoals we weten. Toch heeft hij wel degelijk de dood ondergaan, die zeer hard en aangrijpend was. 

Zo ook moeten wij de geestelijke genade die ons gegeven is in onze Heere Jezus Christus en ons elke dag aangeboden wordt, door de prediking van het Evangelie, zó hoog schatten, dat het dient om ons van al de angsten en moeilijkheden, verdriet, onrust en aanvallen die ons kunnen overkomen, te doorstaan. Omdat al onze beproevingen verzacht worden, aangezien wij weten dat dit alles ons ten beste en tot zaligheid zal worden gekeerd, door de genade van onze Heere Jezus Christus.’

Leestip: Het gepredikte Woord, preken van Johannes Calvijn – Lijdensstoffen. (Wever, Franeker). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...