Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 12 april

Elke knie zal zich buigen

Jezus werd voor Pilatus gebracht. De Zoon van God stond voor een aardse rechter. Hij zweeg. Hij kwam volgens Calvijn voor de rechter, opdat wij vrijgesproken worden van veroordeling bij de hemelse Rechter.

Rechter

Jezus kwam geheel onschuldig voor de rechterstoel van Pilatus te staan. Wie zich deze situatie voorstelt in gedachten, beseft hoe alles hier wordt omgekeerd. Pilatus zou moeten buigen voor Jezus, maar Jezus staat als een gedaagde voor Pilatus. Vroeg of laat zal echter ieder mens, ook Pilatus de knie moeten buigen voor Jezus. 

Calvijn: ‘Wij weten dat wij niet kunnen ontkomen aan wat gezegd is door de profeet Jesaja, dat elke knie voor God gebogen zal moeten worden. Hoe zullen wij dan, als God de Rechter van de wereld is, kunnen bestaan voor Zijn aangezicht en majesteit? Er is niemand van ons, die niet wordt gedrongen zichzelf honderdduizendmaal te veroordelen. 

Wanneer wij maar een jaar op de wereld geleefd hebben, zijn er reeds honderdduizend zonden, waardoor wij verdienden veroordeeld te worden. Er is niemand, die dit getuigenis niet in zijn hart ingegrift heeft en er niet van overtuigd is. Hoe zal nu God, Die veel scherper ziet dan wij, ons niet veroordelen, als ieder gedwongen is zichzelf te veroordelen en dat in zoveel opzichten? 

Voor ons

Maar zie nu onze Heere Jezus, Die Zich onderworpen heeft aan die uiterste nood, dat Hij door een aardse rechter wordt aangeklaagd. Ja, voor een onheilig mens, voor een mens die slechts werd voortgedreven door zijn gierigheid en zijn eerzucht. Wanneer dan de Zoon van God Zich zover vernederd heeft, laten wij dan weten dat dit is, opdat wij met opgeheven hoofd voor God kunnen komen; en dat Hij ons aannemen zal en dat wij niet meer moeten vrezen voor Zijn rechterstoel om ervan terug te deinzen. Maar het wagen daar vrijmoedig te naderen, wetende dat wij daar in barmhartigheid zullen aangenomen worden. 

En zelfs weten wij, dat Jezus Christus het gezag en de macht en de soevereine heerschappij gekregen heeft om de Wereldrechter te zijn. En wanneer Hij zo veroordeeld wordt door Pilatus, is dat opdat wij heden vrijmoedig tot Hem komen. Juist omdat wij weten dat Hem de macht is gegeven om ons te oordelen. 

En nadat Hij gezwegen heeft, moeten wij begrijpen dat Hij onze veroordelingen heeft willen dragen en dat Hij geen rechtszaak bedoeld heeft om Zich te rechtvaardigen, waar Hij ook wel wist dat Hij moest veroordeeld worden, namelijk in onze plaats. 

Want hoewel Hij zonder smet en vlek was, droeg Hij al onze zonden op Zich. Men moet zich dus niet verbazen, zo Hij gezwegen heeft, als was Hij overtuigd geweest. Want op geen andere manier had Hij het Middelaarswerk kunnen uitvoeren, dan door schuld te belijden en te bekennen dat Hij, in onze plaats staand, verdiend had veroordeeld te worden. Zie dus, wat het zwijgen van onze Heere Jezus Christus meebrengt, opdat wij vandaag vrijmoedig God kunnen aanroepen en Hem vergeving vragen voor al onze misdaden en zonden.’ 

Leestip: Het gepredikte Woord, preken van Johannes Calvijn – lijdensstoffen (Wever, Franeker). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...