Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 3 november

Geloof en kenmerken

Twijfel over de realiteit van Gods genadige ontferming blijkt christenen geregeld te overspoelen. Jean Taffin (1529-1602), een goede bekende van Willem van Oranje, was zich daarvan bewust. Hij wijst op het werk van de Heilige Geest, de verkondiging van het Evangelie en het gebruik van de sacramenten. 

Boekje

Jean Taffin maakte hevige vervolgingen mee. Hij preekte onder andere in Antwerpen en Doornik, in de Zuidelijke Nederlanden. Tot de landvoogdes hem in 1566 gevangen wilde nemen. Taffin vluchtte naar Duitsland en kwam in contact met Willem van Oranje. De prins nam hem in dienst. Als predikant van Haarlem schreef hij op latere leeftijd (1586) het boekje ‘Merck-teeckenen der Kinderen Gods’. Een boekje dat door Van der Groe en Voetius naderhand hartelijk werd aanbevolen. Drs. K. Exalto bezorgde in 1977 een heruitgave onder de titel: ‘De kenmerken der kinderen Gods’. Recent kwam ik het voor een habbekrats tegen in een antiquariaat.

Eeuwigheid

Voordat Taffin het onderwerp van zijn boek uitdiept, confronteert hij zijn lezers met de realiteit van hel en hemel. Het eeuwige leven, of de eeuwige dood, zijn het perspectief waarin alles staat wat hij daarna opmerkt. Het scheerlicht van de eeuwigheid strijkt over het leven. Taffin: ‘Doch wat betreft de gelukzaligheid, die de gelovigen in de hemel verwachten, alsook wat betreft de rampzaligheid van de ongelovigen in de hel, beiden duren eeuwig, hebben geen einde.’ (Joh. 3: 36)

Geloof

Op een pastorale manier neemt Jean Taffin zijn lezers bij de hand als het gaat om de vraag of iemand werkelijk een kind van God is. Volgens hem is er geen grotere blijdschap en gerustheid, dan dit te weten. Mocht er dan lijden volgen, dan weten we ons in elk geval met Christus verborgen in God. 

Het geloof mag volgens Taffin, in navolging van Paulus, gezien worden ‘als een pand, dat de Heilige Geest in ons hart indrukt, om ons ervan te verzekeren dat we kinderen Gods zijn. Zoals men bij het sluiten van een koop soms een onderpand geef, dat wil zeggen een deel van het beloofde geld, enerzijds als vast een deel van de betaling, anderzijds terwille van de zekerheid; dus als een bewijs dat men de koop niet ongedaan zal maken. Zó is ook de Heilige Geest, die door het geloof vrede en vreugde brengt in de harten van de gelovigen, Zélf het pand.’ Hij verzekert wat beloofd is, een erfdeel in de hemel. ‘Nu dan, gelijk het geloof een gave van de Heilige Geest is, welke de kinderen Gods geschonken is, zo zijn ook de werkingen en de vruchten daarvan innerlijke kenmerken die ons doen ervaren dat wij kinderen van God zijn.’ 

Taffin noemt daarbij onder andere vrede met God in het geweten en hoop te midden van verdrukking. In elk geval is er sprake van liefde tot God en de naaste. ‘Derhalve is de liefde die wij Hém toedragen een bewijs, een getuigenis, dat Hij óns liefheeft.’ We hebben God immers lief omdat Hij ons eerst lief heeft gehad. 

Evangelie

Taffin spreekt afwijzend over hen die zich voortdurend afvragen of ze wel in het boek van de uitverkorenen staan. ‘Zó hoog mogen we niet klimmen! Alleen in wat het Evangelie ons leert, zullen wij mogen zoeken de openbaring Gods.’ 

De wil van God wordt openbaar door de verkondiging van het Evangelie. Volgens Jean Taffin valt dit in vier delen uiteen. ‘Ten eerste, dat er een volmaakte en volkomen zaligheid is in Christus, in Hem alleen. Ten tweede, dat het middel om daaraan deel te krijgen, is in Hem te geloven. Ten derde, dat in dit Evangelie als het ons verkondigd wordt, God ons openbaart dat Hij ons deze zaligheid in Christus Jezus wil deelachtig maken. Ten vierde, dat Hij wil dat wij geloven de vele getuigenissen die Hij ons geeft van Zijn goede wil en die onze zaligheid op het oog hebben.’ (1 Joh. 5: 11) 

Wil je kennismaken met een vroeg-reformatorische zielzorger? Leestip: De kenmerken der kinderen Gods, Jean Taffin – drs. K. Exalto (De Vuurtoren, Urk, 1977)

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....

Filippus en de kamerling (1)

‘Voor ons ligt de allerbekendste geschiedenis van Filippus en de Moorse kamerling. Moge de Heere ook de bekende delen...