Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 24 februari

Geloven, hoe dan?

Iemand die beseft bij Christus te moeten zijn, tot behoud, vlucht tot Hem. In jezelf verloren, zoek je heil bij Hem. Op welke manier geeft de Bijbel woorden aan de geloofsdaad? 

Geloof

Wie tot Jezus vlucht, doet dit in het besef dat er bij Hem verzoening is. De Bijbel geeft volgens Petrus Immens op verschillende manieren woorden aan het ‘toevlucht nemen tot Jezus’. Hij noemt dit de ‘geloofsdaad’. Uit zijn beschrijving van de geloofsdaad in het boek ‘de Godvruchtige avondmaalganger’ heb ik voor deze aflevering van ‘Vorming voor elke dag’ alleen de Bijbelteksten overgenomen. Dit is het Woord van God. 

Overweeg deze Bijbelteksten voor jezelf, in meditatie en omgang met de Heere. 

Bijbelwoorden

 • De Heere zoeken, Psalm 69: 33: “De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden; en gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven.”
 • Door naar Christus te vragen, Jesaja 11: 10: “Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.” 
 • Door Hem te horen, Psalm 45: 11: “Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.”
 • Door Christus aan te grijpen, Jesaja 27: 5: ” Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.” 
 • Door willen: “En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.” (dat is: in Mij geloven), Joh. 5 : 40. 
 • Door komen, Jesaja 55: 3: ” Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.” 
 • Door toevlucht nemen, Psalm 2: 12: “Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
 • Door op Christus te zien, Joh. 6: 40: “En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.”
 • Een kiezen van de Heere, Jozua 24: 15: “Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!” 
 • De Zoon te kussen, Psalm 2: 12: “Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.”
 • Hongeren en dorsten, Matth. 5: 6: ” Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” 
 • Uiteindelijk wordt het uitgedrukt door aannemen, omhelzen en als in de armen drukken, Joh. 1: 12: “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.”

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...