Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 24 maart

 Gods hartelijke uitnodiging (1)

In hun uitleg van de Westminster Confessie wijzen de zeventiende eeuwse predikanten David Dickson en James Durham op Gods uitnodiging. De profeet Jesaja geeft hen daar aanleiding voor. 

Jesaja

De eerste grond om tot de Heere te komen, is Gods hartelijke nodiging, uiteengezet in Jesaja 55:1-4: “O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet ver­zadigen kan? Hoort aan­dachtiglijk naar Mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse wel­dadigheden Davids. Ziet, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der volken.”

Uitnodiging

1. God doet een vrije gift van Christus en zijn genade, door de verkondiging van een vrije en genadige aanbieding van rechtvaardigheid en zaligheid, die iedere ziel zonder uitzon­dering door Christus kan verkrijgen, indien hij werkelijk wenst van de zonde en de toorn verlost te worden. “O alle gij dorstigen”, zegt Hij.

2. Hij nodigt alle zondaren, die om wat voor reden dan ook ver van God staan, om te komen en te nemen van de rijkdom van genade die in Christus als een rivier stroomt om zijn zonden af te wassen en de toorn weg te nemen. “Komt tot de wa­teren”, zegt Hij.

3. Opdat niet iemand zou achterblijven door het gevoel van zijn zondigheid of onwaardig­heid en onvermogen tot enig goed, zo roept de Heere in het bijzonder zulke mensen, zeg­gende “gij, die geen geld hebt”.

4. Hij begeert niets meer van de koper, dan dat hij vergenoegd is met de waren die hem aan­geboden worden, welke zijn genade en nog eens genade; en dat hij met dit aanbod van genade hartelijk instemt en het omhelst, opdat hij zo een koop en een plechtig verbond met God moge sluiten. “Komt, koop zonder geld”, zegt hij, “komt, eet”, dat is: stem er in toe om alle zaligmakende genaden te ontvangen en aan te nemen. Maak de waren tot uw bezit en maak gebruik van alle zegeningen in Christus. Alles wat bijdraagt tot uw geeste­lijk leven en troost, gebruik en geniet het om niet, zonder er iets voor te betalen: “Komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.”, zegt Hij.

Dit is het eerste deel van een serie over Gods hartelijke nodiging. In een volgende aflevering volgen nog een aantal redenen die Dickson en Durham aangeven, om tot de Heere te gaan.  

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...