Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 29 mei

Gods Woord heeft innerlijke overtuigingskracht

Wie een overtuiging deelt, doet dat door middel van woorden. Je houdt een verhaal en probeert dat met redelijke argumenten te onderbouwen. Hoe overtuigt God mensen? 

Overtuigingskracht

Geregeld kom je in de Bijbel de woorden tegen: ‘Zo zegt de Heere’, of ‘de Heere spreekt’. Volgens Wilhelmus à Brakel (1635-1711) raakt de Heere daardoor het hart aan. Hij vergelijkt het lezen van de Bijbel met het kijken naar een schilderij, waarop de Heere de verborgen dingen laat zien. Wat de natuur niet openbaart en mensen niet bedenken kunnen, dat toont de Heere door de Bijbel. Het Woord werkt krachtig in op het leven van mensen. Brakel: ‘Waar het Evangelie verkondigd wordt, neemt het harten in en brengt ze onder zijn heerschappij.’

Vervolging

Om dat te onderstrepen verwijst à Brakel naar situaties van christenvervolging. ‘Het wonderlijke licht dat het Woord in de ziel brengt, de inwendige en uitwendige verandering, de zoete troost, de onuitsprekelijke blijdschap waarmee de gelovigen vervuld worden, zodat de liefde en vreugde alle kwellingen uitstaan en zich gewillig laten doden.’ Blijkbaar is het Woord van God van zo’n geweldige invloed dat mensen bereid zijn om hun leven voor deze waarheid te geven. 

Beloften komen uit

Wat de Heere belooft, komt uit. Wilhelmus à Brakel: ‘De voorzeggingen, die duizenden jaren tevoren bekendmaakten wat daarna gebeuren zou en de volkomen vervulling, die de voorzeggingen bevestigden, deze en dergelijke dingen zijn stralen van de goddelijkheid van het Woord en bestralen en overtuigen door hun eigen licht de mens met hun goddelijkheid.’ 

Heilige Geest

De Heere werkt niet buiten ons verstand om. Integendeel. Toch is het niet zo dat redelijke argumenten de sleutel zijn. ‘De waarheid heeft een innerlijke overtuigingskracht’, stelt ds. J. Overduin (1902-1983). ‘Wanneer Gods Woord in ons geweten grijpt, hebben we weinig behoefte aan formele bewijzen, dat Gods Woord de waarheid is.’ Het is de Heilige Geest die mensen overtuigt van de waarheid, door de inhoud van de Bijbel. Hij geeft geloof. (1 Kor. 12: 9, 2 Kor. 4: 13, 1 Joh. 5: 6). Niemand kan immers zeggen dat Jezus de Heere is, dan door de Heilige Geest. (1 Kor. 12: 3)

Hartelijke overtuiging

Als overlever van het concentratiekamp Dachau wist ds. J. Overduin waar mensen toe in staat zijn. Hij was niet naïef over het kwaad in deze wereld en kende de diepe vragen die op je afkomen als het leed mensen raakt. Hij zoekt de sleutel voor overtuiging door de waarheid echter niet in ons denken. Bekering is geen logische redenering die de mens tot God leidt. 

Overduin: ‘Christus heeft nooit gezegd: U komt er wel, als u maar scherper leert denken, of als u maar overstapt van uw logisch systeem in Mijn logische schema, maar Hij heeft de mens dieper aangegrepen in zijn hart, in zijn totale concrete bestaan voor God en voor zichzelf en voor de naaste. Daarom komt Hij met de ergerlijke eis van algehele bekering en overgave aan God, wat een loslaten van zichzelf betekent. ‘Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan’, zelfs ‘niet zien’. 

Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonden en Gods oordeel. Hij doet buigen en schuld belijden. De Heere zelf geeft oog voor Zijn wonderlijke genade in Christus, door kruis, graf en opstanding. 

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...