Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 23 augustus

Je hebt ‘ja’ gezegd

Misschien is het al tientallen jaren geleden, of wellicht was het vorig jaar. Het moment van ‘belijdenis-doen’. Je stond voor God en de gemeente en je ‘ja-woord’ werd gevraagd. Geloofsbelijdenis doen betekent antwoorden op Gods spreken. 

Instemmen

Aan de hand van het dienstboek van de kerk geeft de predikant die de belijdenisdienst leidt, kort onderwijs. Daarna legt hij je drie vragen voor. Eén vraag ten aanzien van God en Zijn Woord. Eén vraag die ingaat op de roeping door de Heere. Eén vraag die raakt aan het opzicht in de gemeente, de sacramenten en het christen-zijn in de praktijk. 

Onderwijs

Geliefden in onze Heere Jezus Christus,

U bent hier verschenen om voor God en Zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Alzo staande in het midden van de gemeente betuigt u na ontvangen onderricht in de Schriften dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en van nature kinderen van de toorn, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren zijn, daarbij belovende en belijdende dat God de Vader een eeuwig verbond der genade heeft opgericht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, dat God de Zoon ons wast in Zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van Zijn dood en wederopstanding inlijvende, alzo dat wij in Christus van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Daarbij is de belofte van de Heilige Geest, dat Hij in ons wil wonen om ons tot lidmaten van Christus te heiligen en ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. 

Staande nu met die belijdenis in het midden van Christus’ Kerk, die gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, bent u thans hier verschenen om u te verplichten tot een nieuwe gehoorzaamheid om deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle krachten de wereld verzaken, uw oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof Jezus Christus.

De kerkenraad heeft na gevraadg te hebben naar uw geloof en kennis der waarheid met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen tot het doen van openbare belijdenis van het geloof toegestemd.

Daarom verzoek ik u, die thans belijdenis van het geloof wilt afleggen, om in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met en in gebondenheid aan de belijdenis van de kerk te antwoorden op de volgende vragen:

Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?

Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

Wilt u in de gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, waarvan de Hersteld Hervormde Kerk een gestalte is, u stellen onder haar herderlijk opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de Sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? 

Antwoord

Jouw antwoord klonk: ‘Ja’. Mag ik jou vragen hoe het er vandaag voorstaat met je, voor het aangezicht van God? 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (4)

„En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert...

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....