Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 14 juni

Jeremiah Burroughs: Christus alles en in allen

Jeremiah Burroughs (1599-1646) leefde met een diep verlangen dat zondaren Christus leerden kennen: ‘Christus is het enige middel om het goede dat God de Vader aan de mensenkinderen wil schenken, bekend te maken. Opdat zij het eeuwige leven zullen verkrijgen. Hij is alles en in allen. En dat wil ik u nu preken, namelijk hoe God in Zijn genade Zichzelf door een Middelaar bekend maakt aan mensen.‘ 

Kern

Paulus maakte de mensen in Kolosse duidelijk dat in Christus alle verschillen tussen volken en maatschappelijke positie wegvallen. Christus is alles en in allen (Kol. 3: 11). Er is niets wat iemand een streepje voor geeft, er is evenmin iets dat iemand tegen zou hoeven houden om tot Christus te vluchten. Hij neemt zondaars aan. Zelf trekt Hij ze tot Zich. God maakt Zich bekend door een Middelaar, door Zijn Zoon. 

Bron en verbinding

Jeremiah Burroughs wijst er op dat mensen ver bij God vandaan raakten als gevolg van de zonden: ‘Er is zo’n onmetelijke afstand tussen de mens en God dat u nooit tot elkaar zou kunnen komen als Christus niet in het midden stond.’ 

Waar Christus er tussenin komt, is er weer verbinding mogelijk. Dat legt Burroughs uit met behulp van een voorbeeld: ‘Maar Christus is tussenbeide gekomen en heeft u verenigd, zodat alles het uwe is omdat u van Christus bent en Christus van God is. Beschouw God als de Bron van alle goed en Christus bij wijze van spreken als het reservoir. Van Hem lopen pijpleidingen naar iedere gelovige. Het geloof zuigt aan de mond van iedere pijp en betrekt van God, maar het komt van God door Christus. De Vader vult de Zoon met alle goed en dus vloeit het van de Vader, door de Zoon, door het geloof in de ziel van iedere gelovige.’ 

Uitleg 

Voor een Bijbelse onderbouwing hiervan verwijst Burroughs naar de Efeze-brief: ‘In Efeze hoofdstuk 2 en 3, vinden we een opmerkelijke omschrijving van deze verborgenheid. In hoofdstuk 2:12 heeft Paulus de Efeziërs gezegd dat zij zonder God en zonder hoop in de wereld waren. Maar in vers 13 zegt hij “in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus”. 

Alleen door het bloed van Christus kunt u gemeenschap hebben met God. In hoofdstuk 3:12 schrijft hij speciaal “In Dewelke wij de vrijmoedigheid hebben, en de toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem”. In wie? In Christus ontvangen wij vrijmoedigheid en toegang. Het woord vrijmoedigheid betekent vrijheid van spreken. Wij kunnen tot God naderen met vrijmoedigheid en wij hebben ook toegang. Wij worden door de hand van Christus tot de Vader geleid. Er bestaat geen komen tot de Vader dan door Christus. Christus neemt een gelovige bij de hand, en leidt hem tot de Vader, en zo komt hij met vrijmoedigheid.’ 

Middelaar

Er is alleen toegang tot God in Christus. Buiten Hem gaat het niet. Burroughs: ‘Door Zijn tussenkomst vormt Hij het middel om ons het goede mee te delen. Want Hij is nu en voor altijd aan de rechterhand van de Vader, in heerlijkheid, waar Hij de Voorspraak is voor Zijn volk. Dat betekent dat Hij de Vader steeds op Zijn Middelaarswerk wijst, Zijn verdiensten, wat Hij gedaan heeft en geleden heeft. Hij pleit als het ware bij de Vader voor de overdracht van alle noodzakelijke genade en goed, aan de zielen en lichamen van het volk dat Hij verlost heeft. Het is alsof Hij ieder moment tot de Vader zou spreken: “Vader, zie, hier is Mijn bloed, Mijn verdiensten, Mijn dood, al Mijn lijden, het werk van Mijn vernedering. Het is ter wille daarvan. Ja, voor deze arme ziel en voor die arme ziel in het bijzonder”. Weet dat Christus niet slechts ziet op de grote massa van gelovigen in het algemeen, maar op iedere gelovige in het bijzonder. Daarvoor toont Hij voortdurend Zijn oneindige verdiensten aan de Vader. Om bij Hem te pleiten om ons genade en barmhartigheid te bewijzen. Zo is Hij onophoudelijk bezig om het goede aan de zielen van Zijn volk mee te delen. Om voor hen alles en in allen te zijn, zowel nu als voor eeuwig.’

Dit is een citaat uit een preek van Jeremiah Burroughs, uitgegeven door stichting Tabernakel in 2001. Voor het origineel verwijs ik naar de website www.tabernakel.nl, daar is de preek gratis te downloaden. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....

Filippus en de kamerling (1)

‘Voor ons ligt de allerbekendste geschiedenis van Filippus en de Moorse kamerling. Moge de Heere ook de bekende delen...