Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

zaterdag 19 augustus

Johannes Calvijn over Jezus Christus

In zijn catechismus spreekt Johannes Calvijn over Jezus Christus als eniggeboren Zoon, onze Heere. Hij stelt met nadruk dat het Christus is waarop het geloof rust.  

Naam

Calvijn: ‘Wat wij vroeger betoogd hebben, n.l. dat Christus Zelf het voorwerp van ons geloof is, verschijnt in deze woorden op eenvoudige wijze, die aantonen dat in Hem al ons heil is. Wij noemen Hem “Jezus”, een naam waardoor de hemelse openbaring wordt geëerd, want Hij werd gezonden om de Zijnen van hun zonden te redden. Uit deze grond zegt de Schrift in Handelingen 4:12: “Er is ook onder de hemel geen andere Naam voor de mensen gegeven, waardoor wij gered zullen worden.” 

Christus

De naam “Christus” betekent, de met de volheid en volmacht der genade door de Heilige Geest Gezalfde (in de Schrift afgebeeld door de olie), met die genade, zonder welke wij als uitgedroogde en onvruchtbare takken zouden moeten afsterven. Door deze zalving is Hij Koning geworden, opdat Hij, in Wezen gelijk met de Vader, Zich alle macht in de hemel en op de aarde, Hem onderdanig zou maken, opdat wij in Hem koningen zouden zijn, opdat wij de heerschappij over de duivel, de zonde, de dood en de hel bezitten. 

Hogepriester

Ten tweede is Hij ons tot Hogepriester geworden, opdat Hij ons vrede zou geven en door Zijn offer met de Vader verzoenen en om in Hem priester te zijn, doordat wij de Vader onze gebeden, onze werken van ontferming, onszelf en alles wat het onze is daar brengen, waar Christus onze Voorspraak en Middelaar is. 

Zoon

Boven dit alles is Hij “Gods Zoon” genaamd, doch niet zoals de gelovigen namelijk door aanneming tot zonen en genade, maar als werkelijke en wettige Zoon en daardoor als enige tot onderscheid van ons allen. Hij is onze Heere, niet alleen overeenkomstig Zijn Godheid daar Hij van eeuwigheid van hetzelfde Wezen is als de Vader, maar ook in Zijn aardse werkelijkheid, waarin Hij ons geopenbaard is. Zo zegt de heilige Paulus : “Nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn en wij tot Hem; en maar één Heere Jezus Christus, door Welke alle dingen zijn, en wij door Hem” (1 Kor.8:6).’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...