Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 3 december

Omgang met Christus

Als je elkaar spreekt, ga je dieper begrijpen wie en hoe de ander is. Spurgeon sprak in Zijn toespraken bij de avondmaalstafel eens over gemeenschap met Christus. Hij was er diep van overtuigd dat een christen omgang heeft met Christus. Wat bedoelde hij?

Woord

De Heere spreekt door Zijn Woord. Vandaar dat Spurgeon kon spreken over een ‘pratende Bijbel’. Hij bedoelde daarmee dat het lezen van de Schrift leidt tot omgang met de Heere. Door de Heilige Geest wordt het Woord persoonlijk toegepast. Je gaat er je eigen vragen in teruglezen. De Heere spreekt tot je ziel. 

Bij een avondmaalsbediening sprak Spurgeon over gemeenschap met Christus. Hij maakte dit heel concreet, door vanuit zijn eigen ervaring te delen wat dit volgens hem betekende voor hen die in Christus zijn. Nee, Spurgeon doelt niet op voortgaande openbaring. We zijn niet als de Oud Testamentische personen tot wie de Heere rechtstreeks sprak. De Heere gebruikt Zijn Woord. Gebed en Bijbellezen zijn de aanwezen middelen, zo stelde Spurgeon.

Omgang

Spurgeon: ‘Wij oefenen met de Heere Jezus gemeenschap door persoonlijke omgang en gesprek. Wij spreken met Hem in ons gebed, en Hij spreekt tot ons door Zijn Woord. Sommigen onder ons spreken zelfs vaker met Christus dan met vrouw of kind, en onze gemeenschap met Jezus is dieper en intiemer van aard dan onze omgang met onze vertrouwdste vriend. Bij onze overdenking en bij onze lofzegging spreken wij met onze verrezen Heiland. En Hij antwoord ons door Zijn Heilige Geest, door ons hart te verlevendigen en nieuwe heilsgedachten in te storten in ons gemoed. Ik mag soms in mijn gebed, als ik ervaar dat ik niets kan zeggen, zo maar stil neerzitten en dan naar de Heere Jezus opzien. Dan ontdekt mijn geloof op geestelijke wijze mijn Liefste en ik hoor Zijn stem in de plechtige stilte van mijn gemoed. Op deze manier voeren wij met onze Heere Jezus Christus een gesprek van intiemer aard dan met woorden is uit te drukken. Onze ziel versmelt onder de warmte van Jezus’ liefde en laat wederkerig haar eigen liefde naar boven uitgaan.’ 

Ervaring

Deze omgang met de Heere is volgens Spurgeon geen fantasiewereld. ‘Denk niet dat ik, dit zeggend, toegeef aan ijdele dromerijen, of dat ik buiten zinnen geraakt ben door de herinnering aan een buitengewone zielsverrukking. Nee, nee, ik verzeker u dat de oprechte godzalige zielen heel de dag met de Heere Jezus kunnen samenspreken en even waarachtige gemeenschap met Hem kunnen oefenen, als in die dagen toen Hij nog lichamelijk onder de mensen woonde en verbleef. Ik heb deze dingen niet van horen zeggen, maar ik heb ze zelf ondervonden. Ik weet en ben ten volle verzekert dat Jezus zich aan Zijn volk openbaart, zoals Hij het niet doet aan de wereld.’ 

Spiegel

Het christelijk geloof is geen pakhuis vol waarheden, die we ons eigen dienen te maken. Het is geen vak, dat we onder de knie dienen te krijgen. Hoewel het bij sommige christenen wel zo lijkt te functioneren. Dan werken we ons moe, om iets te bereiken. Nee, door genade leren we omgaan met de Heere. Hij richt de gedachten op Hem. Dat wat we uit het Woord leerden, of door de Psalmen meedragen in het hart, voedt ons onderweg. We hebben als christenen verstilling nodig, om de omgang met Christus te zoeken. De lofzang is in stilheid, tot U. Om zo in de stilte ons te verwonderen over Christus’ verzoeningswerk. Het aanschouwen van Hem, brengt tot schuldbelijdenis en dieper liefhebben. De Heere zoekt omgang met de Zijnen. 

Of is dat wellicht waar het bij jou aan schort momenteel? Je weet van het spreken van de Heere in je leven, Hij is je te sterk geworden. Je hebt Zijn Naam beleden, tot aan Zijn tafel. Maar de omgang met Christus is al zolang verschraald en verkild. Vind je het dan vreemd dat je als verglaasd onder het Woord komt? Dat alles van je afglijdt en de boodschap niet raakt? Belijd je schuld en bid de Heere om herleving. Dat Hij water uitstort op dorstig land, opdat je Hem weer mag ontmoeten. 

Leestip: Totdat Hij komt, toespraken aan de tafel des Heeren, C.H. Spurgeon (Wever, Franeker).

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...