Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 14 december

Spurgeon: Jezus in de kribbe

‘Door in een kribbe te liggen, heeft Hij als het ware de nederigsten genodigd tot Hem te komen.’ Aldus Charles Haddon Spurgeon in een kerstpreek. ‘Wij zouden kunnen sidderen bij de gedachte om tot een troon te naderen, maar wij kunnen niet bang zijn om tot deze kribbe te gaan. 

Nederig

Als wij de Meester al vanaf het begin in een deftige optocht door de straten van Jeruzalem hadden zien rijden, terwijl klederen en palmtakken op de weg waren gespreid en het volk zijn “Hosanna” jubelde, zouden wij hebben kunnen denken dat Hij ongenaakbaar was. Maar zelfs toen, rijdend op het veulen van een ezelin, was Hij zo nederig en zachtmoedig dat ook jonge kinderen zich om Hem verzamelden en Hem hun Hosanna toeriepen.

Toegankelijk

Nooit was iemand meer toegankelijk dan Christus. Er waren geen schildwachten om hen die met een verzoek tot Hem kwamen, af te weren. De weduwe die lastig werd in haar dringend aanhouden, of de man die dringend smeekte of zijn zoon gezond gemaakt zou mogen worden, mochten door Zijn gedienstige vrienden niet weggestuurd worden. De zoom van Zijn kleed was altijd bereikbaar voor de lijdenden, die hem wilden aanraken. Zijn hand was altijd gereed om genezend op de zieken te worden gelegd. Zijn oor was altijd open om ook de zwakste klacht van een ellendige op te vangen. Zijn hart ging altijd uit in stralen van goedertierenheid, zoals het zonlicht naar alle kanten uitstraalt om licht en warmte te verspreiden.

Door in een kribbe te liggen, heeft Hij getoond een priester te zijn. Eén, die geleden heeft zoals al Zijn broeders, en daarom ook medelijden kan hebben met onze zwakheden. Van Hem is gezegd: “Hij eet met de tollenaren en zondaren”, “Deze ontvangt zondaren en eet met hen”. Zelfs als kind werd Hij, door in de kribbe te liggen, aangewezen als Vriend van de zondaren.

Komt tot Hem, u die vermoeid en belast zijt! Komt tot Hem, u wiens geest verbroken, en wiens ziel benauwd is! Komt tot Hem, u die uzelf veracht en door anderen veracht wordt! Komt tot Hem, hoeren en tollenaars! Komt tot hem, dieven en dronkaards! In deze kribbe ligt Hij, niet onbereikbaar voor uw aanraking, onbeschut voor uw blik. Buig de knieën en kus de Zoon van God. Neem Hem aan als uw Zaligmaker; want Hij heeft zich in die kribbe laten neerleggen, opdat u tot Hem zou kunnen naderen. De troon van Salomo zou u vrees en ontzag kunnen inboezemen, maar de kribbe van de Zoon van David nodigt u vriendelijk.’ 

Belofte 

Waarna Spurgeon even later concludeert: ‘Broeder, als God u niet heeft uitgesloten, sluit uzelf dan ook niet uit. Zolang u niet in de Bijbel geschreven ziet dat u niet op Christus mag vertrouwen; zolang u geen schriftgedeelte vindt, wat u zegt, dat Hij niet machtig is om u te behouden, gelooft dan dat andere woord, ik smeek het u, dat “Hij machtig is om volkomen zalig te maken, diegenen, die door Hem tot God gaan”. Waagt het op deze belofte. Kom tot Christus in de kracht van het geloof aan dit woord, en u zult bevinden, dat Hij zich vrij geeft aan allen die tot Hem komen.

Aldus Charles Haddon Spurgeon in een kerstpreek over Lukas 2: 7, zie www.tabernakel.nl

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...