Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 18 maart

Thomas Boston: er is nog plaats

Zolang de boodschap van het Evangelie klinkt, is er ruimte om te komen tot Christus. Thomas Boston (1676-1632) houdt zondaren voor dat er nog plaats is voor inkeer tot God. 

Aangeboden

‘Zondaren, er is nog plaats om uw afwijzing van Christus en Zijn zaligheid in te trekken en uw woord terug te nemen. Christus is u aangeboden, maar velen van u hebben in werkelijkheid gezegd: ‘Wij willen niet dat Deze over ons Koning zij.’ U wilde niets met Hem te maken hebben. Welaan, als Hij u op uw woord zou nemen, dan zou u onherstelbaar verloren zijn. Als Hij dit oordeel over u zou uitvoeren: ‘Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal’ (Luk. 14:24), dan zou er in eeuwigheid geen hoop meer voor u zijn. Hij zou dus zo met u gehandeld kunnen hebben. Ja, Hij zou met u gehandeld kunnen hebben als met Ananias en Saffira. Maar er is nog plaats. Neem uw woord terug en als u nog toestemt Christus aan te nemen, dan zult u Hem hebben. 

Er is nog plaats om het verbond te ondertekenen. God in Christus heeft een open afschrift van het genadeverbond naar ons gestuurd en Hij heeft Zijn dienaren uitgezonden om ondertekeningen te verzamelen, waardoor zielen in het verbond mogen treden. Velen hebben daar hun naam al onder gezet. ‘O, mijn ziel!’ zegt David, ‘gij hebt tot den Heere gezegd: Gij zijt de HEERE’ (Ps. 16:2). ‘Verzamelt Mij,’ zegt God, ‘Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande’ (Ps. 50:5). 

Berouw en bekering

Maar nog steeds is er plaats. ‘Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met de naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israël’ (Jes. 44:5). God zegt nog steeds tot u: ‘Want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David’ (Jes. 55:3). Geloof dit woord en pas het op uzelf toe. Omhels het verbond, want nog is er plaats! 

Er is nog plaats voor berouw en bekering. U bent dwaas en onzinnig geweest door uw ondergang zonder vrees en beven zelf uit te werken. U hebt datgene gedaan wat u zal verwoesten als het niet ongedaan gemaakt zal worden. Nog is er plaats voor berouw. Daarvoor was plaats in het eerste verbond, al kon het daarin, eens bedorven, nooit weer hersteld worden. In de hel is geen plaats meer voor bekering, maar hier is er nog plaats voor. Ezau verachtte zijn eerstgeboorterecht en voor hem was geen plaats van berouw meer. Maar na alles wat u gedaan hebt, komt nu de stem van de Heere nog tot u: ‘Keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden’ (Ez. 18:30). 

Nog niet vol

Hoewel het voor sommigen van u het elfde uur is: nog is er plaats. Er is nog plaats voor de slechtste van u, ook u mag nog binnenkomen. ‘En die wil, neme het water des levens om niet’ (Openb. 22:17). Jezus zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij’ (Openb. 3:20). Verachters en verwerpers van Christus: Hij roept u nu! Hij heeft u en mij niet nodig, maar Zijn huis is nog niet vol en dat moet worden gevuld. En nog is er plaats. ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37). Velen die bij de slechtsten hoorden heeft Hij al ontvangen en Hij heeft nog plaats voor meer van zulke zondaren. ‘Ga uit,’ zegt Hij tot Zijn dienstknechten, ‘in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde’ (Luk. 14:23).’

Dit is een fragment uit een preek die hertaald werd door stichting ‘De Tabernakel’. Zie www.tabernakel.nl voor een schat aan preken uit de traditie. Vertaald voor lezers van vandaag. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (4)

„En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert...

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....