Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 25 april

Thomas Boston over Gods voorzienigheid

Thomas Boston signaleert drie eigenschappen van de goddelijke voorzienigheid. Bij de Heere is er sprake van heilige, wijze en machtige voorzienigheid. Hij heeft immers heel de werkelijkheid in handen en staat daarboven. 

  1. Gods voorzienigheid is allerheiligst. “De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.” (Ps. 145: 17) Hoewel de Voorzienigheid gaat over zondige daden, toch is ze heilig. De zon wordt niet verontreinigd, hoewel ze op een mesthoop schijnt. God is niet de natuurlijke of de zedelijke oorzaak van het kwaad in enige daad, zoals ook iemand die op een kreupel paard rijdt niet de oorzaak van het gebrek is. Al het kwaad dat in de zondige daden is, komt voort uit het verdorven werktuig. Zoals de slechte reuk van de mesthoop niet voortkomt uit de hitte van de zon, maar van de bedorven inhoud. 
  2. De Voorzienigheid is allerwijst. “Zulks komt ook voort van de Heere der heirscharen. Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad.” (Jes. 28: 29) Oneindige wijsheid is altijd gericht op de nuttigste doelen in al haar werken, en maakt gebruik van de beste middelen om haar doel te bereiken. Hoe verward en onwijs de werken van de Voorzienigheid ook mogen schijnen voor ons, arme stervelingen, die slechts een gebrekkig begrip en bevattingsvermogen hebben, toch zijn zij de vrucht van de hoogste wijsheid en van de diepste raad. Zij komen voort en worden bestuurd door Hem van wie de naam is; de alleen wijze God. Die niet anders kan dan alle dingen besturen met oneindig verstand. Tenslotte zal de dag komen, wanneer de hele vergadering van de verlosten met een verenigde stem zal uitroepen, dat God alle dingen wèl gedaan heeft. En dan zal het hele ontwerp van de Voorzienigheid blijken in alle opzichten het meest wijs, doelmatig en passend te zijn geweest. 
  3. De Voorzienigheid is allermachtigst. Vandaar dat de Heere tot Sanherib, de koning van Assyrië zei: “Ik zal Mijn haak in uw neus leggen, en Mijn gebit in uw lippen, en Ik zal u doen wederkeren door die weg door welke u gekomen bent.” (2 Kon. 19: 28) Wij lezen: “Des konings hart is in de hand van de Heere als waterbeken, Hij neigt het tot al wat Hem behaagt.” Wie kan de wil van de Almachtige weerstaan? Hij kan nooit missen in Zijn doel, maar alle dingen worden uitgevoerd volgens Zijn besluit dat doelmatig en onweerstaanbaar is. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...