Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 17 november

Wat moet ik doen om zalig te worden?

Welk antwoord zou jij geven als iemand je de vraag stelde: ‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ Paulus zei ‘Geloof in de Heere Jezus Christus.’ (Hand. 16: 31) Waarop Calvijn concludeerde: ‘Dit is een korte en schijnbaar droge, maar toch volledige omschrijving van de weg der zaligheid; dat men in Christus moet geloven.’ 

Veel woorden

Als het gaat om het komen tot Christus, de vergeving van zonden, en de toe-eigening van het heil, komen we geregeld woorden tekort. Wie zal immers in woorden het wonder uitdrukken van wedergeboorte en bekering? Wie peilt de diepte van de rechtvaardiging door het bloed van Christus? Ik ben dankbaar voor de rijkdom van het Woord, waardoor we woorden tekortkomen om uit te drukken hoe en waardoor de Heere zondaren zaligt. Het wonderlijke werk van de Heilige Geest. 

Als iemand in nood is, dienen we echter zonder omhaal te verwijzen naar de Verlosser. De gevangenenbewaarder die middenin de nacht aan Paulus en Silas de vraag stelt wat hij moet doen om zalig te worden, wordt direct verwezen naar Christus. 

Geloven

Wat betekent geloven in het Bijbelse spraakgebruik? Niet alleen een erkennen van Gods werkelijkheid (bijv. Hebr. 11: 6) en de waarheid van Zijn openbaringen (Mark. 1: 15, Joh. 6: 69, 1 Joh. 5: 1). Evenmin alleen vertrouwen op Zijn hulp en bijstand (Mat. 8: 13, 9: 28). Geloven betekent niet alleen dat we geloven dat het Evangelie ‘waar is’, maar eerst en vooral dat we ons vertrouwen daarop stellen. Geloven en vertrouwen zijn de twee woorden die schuilgaan in het Griekse grondwoord ‘pisteos’. Schuldige zondaars zoeken door het geloof heil bij Christus.

In Christus

Joh. Calvijn merkt bij de geschiedenis van de gevangenisbewaarder op: ‘Want Christus alleen houdt alle delen van de zaligheid en het eeuwige leven, welke Hij ons door middel van het Evangelie aanbiedt, in Zich besloten; maar wij nemen ze door het geloof aan.’ 

Volgens de Reformator moeten we daarbij op twee dingen letten: ‘In de eerste plaats dat Christus het enige voorwerp van het geloof is, en dat daardoor de harten van de mensen, zodra zij van Hem afwijken, aan het dwalen raken.’ Ten tweede moeten wij er volgens Calvijn op letten, dat nadat ‘wij Christus door het geloof omhelsd hebben, dat dit alleen genoeg is voor de zaligheid.’ 

Het Woord

Omgaan met de Heere betekent dat je weet Wie en hoe Hij is. Paulus en Silas verkondigen de stokbewaarder het Woord van God (Hand. 16: 32). Het geloof is verbonden aan de prediking. Door de verkondiging van het Woord krijgen wij kennis van God en onszelf. Een schuldige zondaar, een heilige God. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden (Hand. 16: 31).

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...