Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 3 januari

Zie het Lam van God (1)

Johannes de Doper wijst naar Jezus en zegt: ‘Zie het Lam van God’. Hij is de beloofde Zoon van God. Als een offerlam zal Hij zich geven, tot verzoening. J.C. Ryle: ‘Waarin wij ook in Christus roemen, laat ons boven alles roemen in zijn kruis.’ 

Lam

J.C. Ryle wijst bij de ontmoeting van Johannes met Jezus op het belang van de naam; het Lam van God. ‘Met deze naam werd niet enkel bedoeld, zoals sommigen hebben gemeend, dat Christus zacht en geduldig was als een lam. Dit zou ongetwijfeld waarheid zijn, maar slechts een klein gedeelte van de waarheid. 

Hier zijn grotere dingen dan deze! Het bedoelde, dat Christus was het grote Offer voor de zonde, die gekomen was om verzoening te doen voor de overtreding, door zijn eigen dood op het kruis. Hij was het ware Lam, waarvan Abraham op Moria aan Izak zeide, dat God zichzelf een lam ten brandoffer zou voorzien (Gen. 22: 8). Hij was het ware Lam, op hetwelk het offer, dat iedere morgen en iedere avond in de tempel gebracht werd, dagelijks heen wees. Hij was het Lam, waarvan Jesaja geprofeteerd had, dat “ter slachting geleid werd” (Jes. 53: 7). Hij was het ware Lam, waarvan het Paaslam in Egypte een levendig type was geweest. In het kort, Hij was de grote verzoening voor de zonde, die God van alle eeuwigheid had verordend om in de wereld te zenden. Hij was het Godslam.

Laat ons in acht nemen, dat wij in al onze gedachten ten aanzien van Christus het eerste van Hem denken zoals Johannes de Doper Hem hier voorstelt. Laat ons Hem getrouw dienen als onze Meester. Laat ons Hem volkomen dienen als onze Koning. Laat ons zijn onderwijs als van onze Profeet bestuderen. Laat ons Hem ijverig volgen als ons Voorbeeld. Laat ons ernstig op Hem zien als onze toekomstige Verlosser, zowel naar het lichaam als naar de ziel. Maar boven alles, laat ons Hem verheerlijken als ons offer en al ons gewicht op Zijn dood als de verzoening voor de zonde leggen. Laat Zijn bloed ieder jaar dat wij leven kostbaarder zijn in onze ogen. Waarin wij ook in Christus roemen, laat ons boven alles roemen in zijn kruis. Dat is de hoeksteen, dat is het bolwerk, dat is de wortel van de ware Christelijke godgeleerdheid. Wij weten niets rechtstreeks van Christus, voordat wij Hem met de ogen van Johannes de Doper zien, en ons in Hem verheugen als “het Lam dat geslacht werd.”

Zonde van de wereld

Laat ons, als tweede, opmerken in dit vers het bijzondere werk, dat Johannes de Doper aan Christus toeschrijft. Hij zegt, dat “Hij de zonde van de wereld wegneemt.”

Christus is de Zaligmaker. Hij kwam niet op aarde, om een veroveraar of wijsgeer, of ook maar een leraar van de zeden te zijn. Hij kwam om zondaren te redden. Hij kwam om te doen, wat de mens nooit voor zichzelf kon doen, – om te doen wat geld en geleerdheid nooit kunnen verkrijgen, – te doen datgene, wat het ware geluk van de mens uitmaakt Hij kwam om “de zonde weg te nemen.”

Christus is een volkomen Zaligmaker. Hij “neemt de zonde weg.” Hij gaf niet maar onbepaalde afkondigingen van vergeving en barmhartigheid. Hij “nam” onze zonden op zich, en nam ze weg. Hij het ze op zich laden, “droeg ze in zijn eigen lichaam op het hout” (1 Petrus 2: 24). De zonden van ieder, die in Jezus gelooft, zijn geworden alsof hij nimmer had gezondigd. Het Lam Gods heeft ze rein gewassen.

Christus is een almachtig Zaligmaker en een Zaligmaker voor alle mensen. Hij “neemt de zonde van de wereld weg.” Hij stierf niet voor de Joden alleen, maar voor de Heiden zowel als voor de Jood. Hij leed niet slechts voor enige weinige mensen, maar voor alle mensen. De betaling, die Hij op het kruis aanbracht, was meer dan genoeg, om de schuld van allen te voldoen. Het bloed dat Hij stortte, was kostbaar genoeg, om de zouden van allen weg te wassen. Zijn verzoening op het kruis was voldoende voor alle mensen, ofschoon van kracht alleen voor hen, die geloven. De zonde, die Hij op zich nam en aan het kruis droeg, was de zonde van de gehele wereld.

Het laatst, maar niet het minst, is Christus een volhardende en onvermoeide Zaligmaker. Hij “neemt de zonde weg.” Hij neemt ze dagelijks weg van ieder, die in Hem gelooft, dagelijks reinigende, dagelijks zuiverende, dagelijks wassende de zielen van Zijn volk, terwijl Hij iedere dag opnieuw genade schenkt en vermeerdert. Hij hield niet op voor zijn heiligen te werken, toen Hij voor hen op het kruis stierf. Hij leeft in de hemel als een priester, om zijn offerande dagelijks voor God aan te bieden. In genade zowel als in voorzienigheid werkt Christus nog. Hij is altijd bezig de zonde weg te nemen.

Dit Zijn gouden gulden waarheden. Goed zou het voor de Kerk van Christus zijn, als zij door allen die ze kennen, werden benuttigd! Juist onze gemeenzaamheid (bekendheid) met teksten als deze is een van onze grootste gevaren. Zalig zij, die deze tekst niet alleen in hun geheugen bewaren, maar die hun hart daarmede versterken!’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...