Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 19 december

Zie Ik kom! (3)

‘In de rol van het boek is van Mij geschreven.’ Prof. G.C. Severijn laat in een meditatie (1941) vanuit het Oude Testament zien hoe de komst van Jezus is voorzegd. ‘In Davids dagen was deze rol nog niet zover beschreven als nu. Misschien bevatte zij behalve de vijf boeken van Mozes, nog de boeken van Jozua, Richteren, Ruth en Job. Daarin was van Christus geschreven. 

Toen Hij in de wereld kwam, was echter het gehele Oude Testament voltooid en wanneer we deze boekrol raadplegen, vinden we daarin Zijn komst voorzegd en Zijn Persoon en werk beschreven. Het zou te ver voeren, alles op te sommen, maar het is zoals de Catechismus zegt in Zondag 6: Het Evangelie is eerst geopenbaard in het Paradijs, daarna is het verkondigd door de patriarchen en profeten, daarenboven is het afgeschaduwd door de ceremoniën van de wet, en ten slotte in Gods Zoon vervuld. 

Evangelie

Dus reeds in het begin van het boek is van Hem geschreven. Het Evangelie begint met Genesis 3: 15. Hier, in de zogenaamde moederbelofte, wordt behalve van Zijn komst, ook van Zijn lijden gesproken in ’t vermorzelen van Zijn verzenen. 

De beloften aan Abraham, Izaak en Jacob, zijn overbekend en daaronder met name die van het Zaad, waarin al de geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Jacob sprak van Zijn komst op zijn sterfbed: totdat Silo komt! Bileam profeteerde van de Ster uit Jacob. Mozes beloofde de grote Profeet, Deut. 18: 18 en 19. 

Verwijzingen

Behalve de profeten, de priesters en de koningen, die Hem in Zijn drievoudig ambt afschaduwden, zijn er nog vele andere voorbeelden van Hem te noemen, zowel personen als zaken, als Adam, Abel, Henoch, Noach. enz. en behalve de offers, die reeds genoemd werden, de ark van Noach, de steenrots, die nadat erop geslagen was, water gaf, het manna, de koperen slang, enz. 

In de tabernakel zag alles op Hem. Verder kan men wijzen op de besnijdenis, het pascha, de heiliging van de eerstgeborenen, de goëls of lossers als schaduwen van Hem, Die de ware verlossing zou teweeg brengen. Buiten de boeken van Mozes ontmoeten we de Richters. 

Heel het Oude Testament

Terecht mag Davids Zoon dan in de psalm zeggen: in de rol van het boek is van Mij geschreven! Dit geldt echter nu nog in veel sterker mate dan in dien tijd. Heel het Oude Testament is met Zijn Naam vervuld! De lijdenstrek is niet vergeten. Lees slechts Jesaja 53 of Psalm 22 en 69. 

Hij is beschreven in Zijn naturen, ambten, staten en weldaden. Zijn Naam is Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst, Immanuël! De rol van het boek is Zijn goddelijke geloofsbrief. Hij kan die tonen en uitroepen: onderzoek de Schriften, want die zijn het, die van Mij getuigen!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...