Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 25 augustus

Christus erkennen als Profeet

Jezus Christus heeft volgens Petrus van Mastricht (1630-1706) in Zijn ambt als Middelaar drie bedieningen. Als Profeet, Priester en Koning. Wat betekent het om Hem te erkennen als Profeet? 

Gezonden

De schrijver van de brief aan de Hebreeën richt je aandacht op ‘de Apostel en Hogepriester’ van onze belijdenis, Christus Jezus (Hebr. 3: 1). Volgens Petrus van Mastricht gaat het hierbij niet om eenvoudig ‘begrijpen’, ‘verstaan’ of ‘inzien’. Je dient er heel je aandacht en denken op te richten. Blijkbaar gaat het dus om belangrijk onderwijs. Over het ambt van Christus als Priester en Koning hoor je waarschijnlijk geregeld spreken. Wat betekent het dat Christus ook Profeet wordt genoemd? 

Van Mastricht geeft twee aanwijzingen: 

  • Omdat Hij bij de mensen de Gezant ofwel de Middelaar van Zijn Vader is geweest (1 Tim. 2: 5). 
  • Omdat Hij Zich als Zijn Uitlegger en Redenaar gedragen heeft (waarom Hij ook Logos, ‘Woord’, genoemd wordt), Die Gods verborgen wil aan de mensen geopenbaard en bekendgemaakt heeft (Joh. 1: 18). 

Steeds weer blijkt in de Bijbel hoezeer de Vader betrokken is op de Zoon. Het verlossingswerk en de verlossende boodschap gaan van God uit. Als Profeet werd Christus aangekondigd en zo is Hij gezonden. (Deut. 18: 15, Hand. 3: 22, Jes. 61: 1-2, Luk. 4: 16-21)

Vader en Zoon

Steeds weer blijkt in de Bijbel dat de Heere één is in Zijn handelen. Dit blijkt ook bij Christus bediening als Profeet. Hij is door de Vader naar ons toegezonden. Wat zijn daar volgens Van Mastricht de gevolgen van? 

  • Dat wij Christus erkennen in de alles overtreffende grootheid van Zijn profetische waardigheid. (Matt. 12: 42, Luk. 11: 31). 
  • Dat wij naar Hem dienen te luisteren vanwege het bevel van de Vader, toen Hij lang geleden Zijn komst aankondigde (Deut. 18: 15, 18).
  • Dat we beseffen wat de consequenties zijn als we niet naar Hem luisteren, dan treft ons de bedreiging (Deut. 18: 19). 
  • De erkenning dat de Vader de Zoon plechtig inhuldigde als de beloofde Profeet. (Mat. 3: 17, 17: 5, Luk. 9: 35).
  • De volle verzekering dat Hij onze Herder en wij Zijn schapen zijn (Joh. 10: 3, 16). Dat we uit God geboren zijn (Joh. 8: 47, vgl. met 43). 
  • Naar Hem te horen, leidt tot eeuwige leven (Joh. 5: 24). 

Reactie

Wie nadenkt over de profetische bediening van Christus erkent volgens Petrus van Mastricht Gods onuitsprekelijke genade. Je brengt Hem lof. Hij openbaart ons de verborgen dingen (Joh. 4: 19) en toont Zijn wonderen (Joh. 6: 14, 9: 17, 3: 2). 

Het erkennen van Jezus als Profeet leidt tot een reactie. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Volgens Van Mastricht blijkt dit uit liefde, eerbied, geloof in Zijn woorden, gehoorzaamheid en navolging. Ook ga je Zijn navolgers steunen en verlang je naar omgang met Hem. 

Dat gaat volgens Van Mastricht gepaard met verwondering, verbaasdheid, toejuiching en roem. Dit komt voort uit toestemming en geloof, met blijdschap en vreugde. Of ook met vrees. In elk geval is er sprake van gehoorzaamheid. Dat wat gesproken is, blijft je als herinnering bij. 

Er zou veel meer te zeggen zijn over ‘Christus als Profeet’. Ik hoop echter dat je proeft dat de geloofsleer niet saai is, maar een vreugdelied. Waarom? Omdat het Gods grootheid, heiligheid en genade bezingt. Zijn Zelfgetuigenis roept om een antwoord.

Leestip:

Theoretische-praktische godgeleerdheid – Deel 3, Petrus van Mastricht. (Koster, 2019)

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....

Filippus en de kamerling (1)

‘Voor ons ligt de allerbekendste geschiedenis van Filippus en de Moorse kamerling. Moge de Heere ook de bekende delen...