Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 30 september

Gebed voor onze kinderen

‘Wij moeten onze kinderen tot Christus brengen door voor hen te bidden, als degenen, die Hem Zijn toevertrouwd.’ Matthew Henry (1662-1714) roept ouders op om dagelijks bij de Heere te pleiten voor hun kinderen. 

Dagelijks 

‘Slechts één keer behoren zij gedoopt te worden, maar dagelijks moet er voor hen gebeden worden. De belofte aan hen verzegeld in hun doop moet bij voortduring als pleitgrond bij God worden aangevoerd, hun ten goede.’ Matthew Henry verwijst daarbij naar de geschiedenis waarbij moeders hun kinderen bij Jezus brachten om gezegend te worden. ‘De ouders uit het tekstverhaal brachten hun kinderen tot Christus en zij smeekten Hem om Zijn zegen. Zo moeten wij onze kinderen bij Hem brengen. Hun zaak bij Hem bepleiten. Het heil van hun ziel, dat kostbare goed, dat ons nader aan het hart moet liggen dan wat ook.’ 

Gebed 

Velen gingen ons daarin voor. Henry: ‘Toen Christus hier op aarde was waren er velen, die Hem vroegen Zich over hun kinderen te ontfermen: “Heere, heb medelijden met mijn zoon,” zei de één; “Heere, heb medelijden met mijn dochter,” sprak een ander. En de kinderen vergingen het te beter naar de mate van het geloof en de gebeden van hun ouders. Zo mogen wij, even gemakkelijk, tot Hem gaan nu Hij in de hemel is. Ja, gemakkelijker en met dezelfde bede: Heere, heb medelijden met mijn zoon, met mijn dochter, die dwaas en ijdel  en wereldsgezind (wat dodelijk voor hen is) en sterk onder de invloed van de satan (Rom. 8: 6). Zelfs voor de zielen van onze kleine kinderen dient gebeden te worden, want wij geloven dat zij in zonde ontvangen en geboren zijn en dwaasheid huist in hun harten. 

Wij zien ook hoe snel hun verdorven natuur zich roert, hoe het onkruid opgroeit tegelijk met de tarwe. Laten wij daarom vurig bidden tot God om bijtijds Zijn genade te doen gelden in hun harten, zodat Christus gestalte krijgt in hun jonge ziel en zij geheiligd zijn vanaf hun jeugd: “Zij zijn de uwen, redt hen!”; Ismaël was nog heel jong, toen Abraham vurig voor hem bad: “O, dat Ismaël leve voor Uw aangezicht.” 

Voor onze kinderen kunnen wij bidden voordat zij in staat zijn ons onderwijs met vrucht te begrijpen. Die gebeden zullen niet tevergeefs zijn! Zoals hun doop ons verplicht hen te onderwijzen, zo geeft Hij ons ook de moed om voor hen te bidden vanaf hun geboorte. Zie op Christus en smeek Hem uw kinderen te zegenen met alle geestelijke zegeningen uit de hemel, dan smeekt u om “het beste deel” voor hen.’ 

Onophoudelijk

Er komt geen moment dat we het bidden voor onze kinderen staken. Zolang we leven, mogen we voor hen bidden. ‘Bidt onophoudelijk voor uw kinderen. Bidt voor hen evenals voor uzelf op vaste tijden. Zoals Paulus deed voor zijn vrienden; noem hen bij naam in al uw gebeden. Wees persoonlijk in het gebed. Bidt voor ieder afzonderlijk, zoals de heilige Job brandoffers bracht voor zijn zonen naar hun aller getal. Zorg ervoor, dat u kunt zeggen zoals Hanna: “Voor dit kind heb ik U gebeden”. Bidt ook om bijzondere zegeningen voor uw kinderen naar gelang hun omstandigheden het vereisen. Bidt om die genade, die zij volgens u, gezien hun aard of gestel, nodig hebben.’ 

Op God werpen

Of je kinderen nu klein zijn, of volwassen. We dienen volgens Henry aan te houden in het gebed: ‘Zolang er leven is, is er hoop.’ We dienen voor hen te bidden met het oog op Christus. Gedoopt in Zijn Naam, mogen we voor hen bidden in Zijn Naam. Hen op Hem werpen. ‘Doe een beroep op het feit dat u hen aan Hem wijdde en dat Hij hen aanvaardde – en geef hen dan volledig aan Zijn hoede over.’  

Bron en leestip: ‘Christus en de kinderen, Matthew Henry (De Groot Goudriaan, 1986). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Het gezin als vormingsplaats (2)

Christelijke karaktervorming vindt in de Bijbel haar uitgangspunt. Diverse kernteksten uit het boek Spreuken zijn mede...