Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 26 februari

Dr. Martyn Lloyd-Jones: doel van de mens is God verheerlijken

‘De Bijbel zegt dat de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. De mens is dus niet slechts een dier, maar de meester van de schepping.’ Dr. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) spreekt met een interviewster over een Bijbels mensbeeld, een thema waar hij tevens over preekte naar aanleiding van Johannes 1. 

Verzoening

In een interview geeft dr. Martyn Lloyd-Jones onderwijs over wat volgens hem een Bijbels mensbeeld vormt. De huidige situatie van de mens hangt samen met zijn opstand tegen God, stelt hij. ‘De mens kwam in opstand tegen God en beschouwde zichzelf als God, maar is niet in staat om als God te functioneren. Het gevolg daarvan is chaos.’ Oorspronkelijk was de mens volmaakt, maar sinds de val in het paradijs maakt zonde volgens Lloyd-Jones deel uit van de menselijke natuur. De geschiedenis laat ons zien dat dit de realiteit is. 

De zonde is volgens Lloyd-Jones niet als een ziekte. Hoewel de mens ziek is, vormt dat niet de essentie van het probleem. Lloyd-Jones: ‘De essentie van het probleem is dat de mens in opstand komt en dat hij daarom ziek is.’ Sommigen denken dat het christelijk geloof je gelukkiger maakt, of ons beter doet leven. Volgens Lloyd-Jones gaat het echter allereerst om verzoening met God. Hij zegt: ‘Vanuit dit Bijbels standpunt is de mens nooit bedoeld als een onafhankelijk en zelfstandig wezen.’ Een mens functioneert volgens hem pas écht wanneer hij leeft in afhankelijkheid van God. ‘Geloven brengt een mens tot zijn ware bestemming. In gemeenschap met Zijn Schepper en levend tot verheerlijking van Zijn Schepper.’ 

Kijk hieronder het interview met NL-ondertiteling, via het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting.

Verlicht verstand

‘Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.’ (1 Kor. 2: 16) In een preek over het beeld van God haalt dr. Martyn Loyd-Jones deze woorden van Paulus aan. In het Engels staat er ‘we have the mind of Christ’. Door genade ontvangt een christen vernieuwing van gedachten. Het oude bracht hem nergens, door de vernieuwing ziet een christen alles echter in een nieuw licht. 

Hiermee staat een christen volgens Lloyd-Jones apart van alle anderen. De wereld zoekt wijsheid en probeert te verstaan, maar doorgrondt de dingen uiteindelijk niet. God heeft Zichzelf geopenbaard in Christus. Door Hem leren we de Heere kennen en de dingen verstaan. ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.’ (Joh. 1: 18) Kennis van God krijgen we dus door de Zoon. 

Wat we in de natuur zien van God is slechts de buitenkant, als het ware de buitenwijken. Om de Heere Zelf te kennen, dienen we volgens Lloyd-Jones Christus te leren kennen.

Luister hieronder de preek, zonder NL-ondertiteling. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp