Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

zaterdag 15 augustus

Ds. A. Kos over denken aan je doop

‘Hoe vaak denk jij aan je doop?’ Daarmee begint ds. A. Kos een preek over de Heilige Doop. In het pastoraat ontmoette hij een oudere vrouw die aangaf steeds meer te denken aan en te leven uit de doop. Als kind ondergaan, als volwassene tot troost. 

Onderwezen en verzekerd

Rondom de Heilige Doop leven veel vragen. Want wat belooft de Heere nu eigenlijk in de Heilige Doop en op welke manier is dat tot troost? In een preek over Zondag 26 van de Heidelbergse Catechismus geeft ds. A. Kos onderwijs over de Heilige Doop. Met als thema: ‘Gewassen van al mijn zonden’. In twee punten werkt hij dit op een pastorale manier uit: 1) Onderwezen 2) Verzekerd.

https://www.youtube.com/watch?v=Esh8g1s4Ga0&list=PLbD8H9Zch-JIq5cUq3t6YWpmCOfIiyVcw&index=53

Belofte en troost

Ds. A. Kos staat met zijn dooponderwijs in lijn met de Hervormd-Gereformeerde ds. G. Boer (1913-1973). Dominee Boer schreef in antwoord op de vraag: ‘Wat belooft de Heere?’:

‘De afwassing der zonden door Jezus Christus. Dit is de kernbelofte van het Woord Gods. Daarom zijn uw kinderen in Christus geheiligd. Dat betekent niet, dat iets van hun armoede wordt afgedaan, maar wel dat zij in hun armoede gelegd zijn in de armen van een belovende God. 

  • Gelegd zijn in de armen van een Vader, Die belooft, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. Dat is een belofte om van te duizelen.
  • Uw kind is gelegd in de armen van een belovende Zoon, Die betuigd en verzegelt, dat Hij ons wast in Zijn bloed van alonze zonden, ons in de gemeenschap van Zijn dood en van Zijn wederopstanding inlijft, zodat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. 
  • Uw kind is gelegd in de armen van de Heilige Geest, Die verzekert, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Hij verzekert, dat Hij ons wil toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen onbevlekt in het eeuwige leven zullen gesteld worden.’

Bekering

Betekent dit dat er geen bekering meer nodig is en dat alle gedoopte kinderen zalig worden? 

Ds. G. Boer: 

‘God in Christus buigt Zich in onbegrijpelijke goedheid voor ons neer en bidt, als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, ons terug te keren. Van de zijde Gods ligt alles klaar. Niets snijdt ons af dan onze eigen vijandschap. Daarmee raakt elk, die dit leert verstaan, danig in de knel. Hier wordt de onmacht en de vijandschap op de rechte wijze geleerd. Anders nooit. Hier komt Gods werk -in de aanbieding getoond –in de uitwerking openbaar. Want hier komt het geloof en de bekering niet als prestatie van de mens openbaar, maar als almachtig werk Gods door het werk van de Heilige Geest.

Een kind des Verbonds komt alleen als een zondaar, die van zichzelf wordt afgebracht, tot het geloof en de bekering van hart en leven. Dan komen wij, overladen en bedekt met schande en schuld en ontdekt aan het breken van het Verbond en de vijandschap van ons vlees. Dan worden wij worstelaars, die voor de Heere alleen maar pleiten op genade en gaat de morgenster op in onze harten. Dan komt u tot de Middelaar van het Verbond en tot de schatten van het Verbond. Juist in deze weg leert u alles aan God toeschrijven en nietsaan uzelf. Hier gaat alles open van wat God reeds beloofde in de Doop.’

Wil je hier meer over weten? Download hier een boekje met dooponderwijs van ds. G. Boer. Vraag jij je af hoe ds. G. Boer het verbond liet functioneren in de prediking? Lees het op zijn website. 

Lees verder over dit onderwerp