Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 23 september

Ds. K. ten Klooster over Christus en de kracht van Zijn opstanding

‘Ik ben de opstanding en het leven’. Dit zijn volgens ds. K. ten Klooster ontzaglijk indrukwekkende woorden. In het Nieuwe Testament komen de heerlijkste stralen van Christus’ opstanding volgens hem met name aan het licht in tijden van diepe en pijnlijke beproevingen. In twee lezingen werkt ds. Ten Klooster de boodschap van Christus’ opstanding uit.

Lijden en opstanding

Als Jezus Zijn lijden aankondigt, voegt Hij daar direct aan toe dat Hij op de derde dag weer zal opgewekt worden. Na Zijn opstanding zegt Hij tegen de Emmaüsgangers: ‘Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?’ 

Heel het Oude Testament getuigt daarvan. Reeds in Genesis gaat het volgens ds. Ten Klooster over de opstanding van Christus. Het feit dat Abraham zijn zoon Izaäk terugkreeg, toen hij hem eerst dacht te moeten offeren, verwijst naar de opstanding. Het is een voorafschaduwing. Ten Klooster: ‘Zoals het gebonden worden van Izaäk op het hout heen wees naar de offerdood van Christus. Zo wijst de ontbinding van hem, van het altaar, naar Christus’ opstanding.’ 

Licht over de Schrift

Ds. K. ten Klooster schetst aan de hand van de Schrift het wonder van de opstanding van Christus en de kracht die daarin schuilgaat. Het Nieuwe Testament werpt licht over teksten uit het Oude Testament. Zo schijnt Handelingen 13 over Jesaja 55. Paulus laat zien dat God Zijn Zoon heeft opgewekt, naar Zijn belofte. 

Dood overwonnen

Door de realiteit van kruisdood en opstanding, verzoening door voldoening; kan de vergeving van de zonde verkondigd worden. In het licht van de opstanding zien we dat Christus de levendmakende Geest verworven heeft. Daardoor kan Hij volgens ds. Ten Klooster aan Zijn kinderen het opstandingsleven geven. ‘Zodat zij geestelijk gaan leven in de wedergeboorte en hun de wortel van al de heiligmaking is gegeven.’ 

Verlossing

‘Juist aan het kruis vermorzelde Christus de kop van de oude slang, overwon Hij de hel en al de machten van de duisternis. De Levensvorst Die door de dood niet gehouden kon worden, stond op; en werkte met de macht van Zijn opstanding in de harten van Zijn bedroefde en van Zijn verweesde discipelen. Hij had nu de handen vrij om uit te delen. Om banden en boeien van ongeloof te verbreken.’ De Heere werkte het geloof in de harten van Christus’ volgelingen uit. Daardoor gingen ze getuigen over Christus, als de opstanding en het leven. ‘Dat door Hem vergeving van zonden, gerechtigheid en eeuwig leven is.’ 

Luisteren

Beluister hier in twee indrukwekkende lezingen de wonderlijke boodschap van Christus’ opstanding en wat daaruit voortvloeit voor de Kerk. 

Ds. K. ten Klooster sprak deze lezingen uit tijdens de Haamstedeconferentie van 2005.

Lees verder over dit onderwerp