Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

maandag 18 mei

Geloof, gevoel en opwekking: Het leven van Jonathan Edwards door prof. dr. A. Baars

‘Als je iets wilt weten over echte opwekking, dan is Edwards de man om te raadplegen.’ Aldus dr. Martyn Lloyd-Jones over de bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards (1703-1758). Prof. Dr. A. Baars vertelt het levensverhaal van Jonathan Edwards. Over geloof, gevoel en opwekking.  

Luisteren naar een levensverhaal

‘We zijn als kabouters op de schouders van reuzen’, leerde Prof. Dr. W. van Vlastuin ons als studenten aan het Hersteld Hervormd Seminarie. Hij bedoelde daarmee dat velen ons voorgingen en dat wij dankzij hen verder kunnen zien. Je moet de kerkgeschiedenis dus serieus nemen. Voor mij persoonlijk helpt het lezen van biografieën daarbij. Daardoor krijg je inzicht in het leven van beslissende figuren en perioden in de kerkgeschiedenis. 

Een eerlijke biografie geeft inzicht in een persoonlijkheid, maar ook zicht op theologische debatten. Daardoor ga je kruispunten herkennen, toen en vandaag. Belangrijker is echter dat je Gods grote daden leert zien in de geschiedenis, wat vervolgens verwachting geeft voor vandaag. Jonathan Edwards was een man die geweldig veel zegen over zijn bediening kreeg. Tot vandaag toe. Tegelijkertijd ging zijn eigen levensweg niet over rozen. Hij maakte een periode van grote opwekking mee, maar ook problemen in en rondom de gemeente. Zijn levensverhaal functioneert als een spiegel. 

Baars over Edwards

Tijdens een predikantenconferentie (Haamstede) in het jaar 1992 hield Prof. Dr. A. Baars een lezing over het leven van Jonathan Edwards. Hij vertelt daarbij in een hoofdlijn het levensverhaal van Edwards, maar gaat ook in op de periode van opwekking die hij meemaakte. Waarbij onder andere jongeren die ver van God leefden, geestelijk ontwaakten. 

Luister hier de opname van deze lezing. Het geeft inzicht in het leven van Jonathan Edwards, maar zet ook aan tot gebed om herleving in onze tijd. Waarbij Prof. Baars laat zien met welke uitwassen Edwards te maken kreeg. Ook dat is leerzaam!

God is soeverein

Jonathan Edwards onderstreepte dat God soeverein handelt. Hij is geen verantwoording schuldig aan mensen. Dat maakt mensen klein en God groot: 

‘Onze Heere Jezus Christus prees en verheerlijkte de Vader omdat Hij gebruik maakte van Zijn soevereiniteit in het behoud van mensen “Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve de kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.” (Matt. 11: 25-26) Laten wij daarom God de eer toebrengen van Zijn soevereiniteit, door Hem te aanbidden wiens soevereine wil alle dingen beschikt, terwijl we onszelf beschouwen als niets in vergelijking met Hem. Heerschappij en soevereiniteit vereisen van onderdanen nederige eerbied en hoogachting. De volstrekte, universele en onbeperkte soevereiniteit van God vereist, dat wij Hem zouden aanbidden met alle mogelijke nederigheid en eerbied. Het is onmogelijk dat we te ver zouden gaan in nederigheid en eerbied voor dit Wezen, Dat over ons in alle eeuwigheid kan beschikken, zoals het Hem behaagt. Zij die de zaligheid deelachtig zijn, dienen dat toe te schrijven aan soevereine genade alleen en Hem de lof toe te brengen, Die een onderscheid maakte tussen hen en anderen. Godsvrucht is geen reden om ons te beroemen, tenzij we ermee eindigen in God.’ (Edwards J., 2016, De ruimte van soevereine genade, Apeldoorn: Banier, Pag. 88-89).

Luistertip:

  • Luister hier de lezing van prof. dr. A. Baars.

Leestips: 

  • De ruimte van soevereine genade zeven preken, Jonathan Edwards (Banier, 2016)
  • Jonathan Edwards – a new biography, Iain H. Murray (Banner of Truth Trust, 2008)

Lees verder over dit onderwerp