Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 24 mei

Adem van God

De schrijvers van de Bijbel leverden ons de Schrift niet over als een menselijk product waar de Heilige Geest bij betrokken was. Nee, de Bijbel is een Goddelijk product waarbij de mens een instrument was. Een Goddelijk initiatief, geboren vanuit de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest van God.

Uitgeademd 

In 2 Timotheüs 3:16 staat dat de hele Schrift door God ingegeven is. In de grondtaal staat voor ‘ingegeven’ het woord theopneustos. Dit wordt ook vaak vertaald door ‘geïnspireerd’. Maar het kan beter vertaald worden als ‘uitgeademd door God’. Hij is de Oorsprong, de Bron van wat mensen schreven. Daarom is het Bijbels om te zeggen: ‘De Heere spreekt’, waarbij meeklinkt dat wat je uit de Bijbel aanhaalt het uitgeademde Woord van God is. 

Bijbels leren denken begint met trouw lezen. De duinen die een stevige zeewering vormen, zijn niet op één dag aangespoeld. Nee, zandkorrel na zandkorrel is het zand aan komen spoelen en waaien, tot een stevig duin ontstond. Zo is het ook met kennis: deze neemt gaandeweg toe. Dit vraagt dus om aanhoudend lezen. Petrus van Maastricht zegt daarover: ‘Laten wij boven alles het Boek van de Schrift gedurig en godvruchtig opslaan. Waarin God, zoveel mogelijk is, Zich zeer volkomen en volmaakt aan ons openbaart, zodat iedere bladzijde daarvan God uitroept en aanwijst.’

Persoon

In de huidige ervaringscultuur wordt Bijbellezen geregeld verbonden aan ‘de ervaring dat de Heere antwoord geeft’. Inderdaad is het zo dat de Heere door Zijn Woord spreekt en richting geeft in het leven, soms door specifiek antwoord te geven op vragen of dilemma’s die lezers bezighouden. 

De Bijbel is echter niet allereerst een Boek om antwoorden in te vinden. De Schrift spreekt namelijk over een Persoon, Die gestalte krijgt in het gehele Woord van God. Dit betekent dat lezers zich al lezend af dienen te vragen: Hoe zie ik het handelen van de Heere in dit Bijbelgedeelte, toen en daar in die situatie? Wat zegt dit over Wie de Heere is? Wat leer ik hiervan over Wie Hij is en hoe Hij handelt?

Van daaruit kan een persoonlijke toespitsing ontstaan. Maar dan wel in die volgorde. Zo ontstaat een Bijbels Godsbeeld en voorkomen we dat wij ons een beeld van God vormen naar onze maatstaven. 

Dieper kennen

Je leest dus de Bijbel omdat je de Heere dieper wilt leren kennen. Daardoor verandert je denken. Tegelijkertijd heeft dat gevolgen, door de vernieuwende werking van Gods Geest. Je gedrag verandert, omdat je denkt vanuit de vraag: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ Het ene vloeit uit het andere voort. De opbrengst daarvan is diepere kennis van God en een godvruchtiger leven voor Zijn aangezicht. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Problemen website

Door problemen met de website waren er de afgelopen dagen geen berichten.