Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 13 juni

Ds. D.J. van Dijk: Een vruchtbare prediking (1)

Als predikant van Sint Annaland schreef ds. D.J. van Dijk in 1954 een meditatie voor het blad ‘Alle volken’. Over de woorden: „Hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen.” 1 Thess. 1: 9b.  

Zending

Toen ik enkele jaren geleden eens voor de zending ergens sprak was er een man, die tot mij zeide: „ik voel niets voor de zending”. Een mens voelt niets voor de zending. Maar wanneer Gods Geest ons heeft laten zien, wie wij door onze zonde geworden zijn, hoe verloren we liggen in schuld, waaruit we onszelf niet verlossen kunnen, en wanneer dan het oog geopend wordt voor dat grote Zendingswerk Gods, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft tot verlossing van zondaren, dan zien we, dat zendingswerk er niet is omdat wij daar voor zouden voelen, maar dat zendingswerk er is om Gods wil. 

Heilige Geest

De drijfveer van het zendingswerk mag ons gevoel niet zijn. We moeten gedreven worden door de Heilige Geest. Paulus werd ook gedreven door de Heilige Geest. Onder de drang en de leiding des Geestes is Paulus de heidenwereld ingegaan. En als Paulus dan op weggaat dan is de zendende gemeente aan het bidden. Paulus gedreven door de Geest en de gemeente door de Geest biddende: wanneer er zulke krachten arbeiden dan moeten er wel deuren opengaan. Als de Geest opent, wie zal er dan sluiten? 

Afgoden

Paulus gaat naar Thessalonica. Hij preekt daar. Slechts drie weken. En dan komt er tegenstand. Zo hevig is de tegenstand dat Paulus moet vluchten. Maar de Geest heeft die prediking gebruikt om de harten te openen. Paulus heeft er gepredikt de levende en waarachtige God. De Thessalonicenzen kennen die God niet. Zij dienden de afgoden. En afgoden zijn geen levende goden, zijn geen echte, geen waarachtige goden. Het dienen van de afgoden is daarom ook een ijdel dienen. Die kunnen geen verzoening te weeg brengen en geen vrede schenken aan het hart.

Was het zo ook niet bij onze Toradja’s? Zij kenden ook de levende en waarachtige God niet. De offers, die zij brachten aan de afgoden en aan de zielen van de afgestorven voorouders, brachten immers ook geen verzoening aan. Afgodendienst is zonde.

Vrucht

Tot zulke mensen kwam Paulus met de prediking van de levende en waarachtige God. Zal die prediking nu ingang vinden? Ja, want de Heilige Geest gaat met de prediking gepaard. Zijn prediking was niet alleen in woorden maar ook in de kracht des Heilige Geestes. En daardoor is er zulk een rijke vrucht gevolgd op de prediking.

Morgen volgt het tweede deel van deze meditatie. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Adem van God

De schrijvers van de Bijbel leverden ons de Schrift niet over als een menselijk product waar de Heilige Geest bij...