Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 5 maart

Dr. I. Boot: Schriftgeleerde en Christus-prediker

In het gezin waarin de Hervormde predikant dr. I. Boot (1930-2000) opgroeide las men graag Schotse oude schrijvers. Zijn vader noemde men ‘Piet Watson’, naar Thomas Watson (1620-1686). De biografie Prediker van het Koninkrijk der hemelen schept het beeld van een studeerkamergeleerde. Toch raakten Boots’ preken aan het leven van mensen. Gods Woord bepaalde zijn boodschap. 

Intelligent

Als student trok Izaäk Boot zich liever terug op zijn kamer, dan dat hij zijn licht opstak bij een studentenvereniging. Reeds bij de ontgroening hield hij het daar voor gezien. Het grapje dat men met hem uithaalde, kon niet op zijn waardering rekenen. Later zou hij alleen bij openbare lezingen de vereniging bezoeken. 

Veel meer plezier dan aan sociaal contact, ontleende Izaäk aan het opdoen van kennis. Hij was op de hoogte van de actualiteit en verdiepte zich in onderwerpen. Hij wilde alles weten van de Tweede Wereldoorlog en raakte geboeid door de Koude Oorlog. Zozeer, dat hij in 1957 met de NCRV naar Rusland reisde. Ter voorbereiding leerde hij de taal. In een kerkdienst in Moskou zat hij onder het gehoor van een Russisch-Orthodoxe priester en luisterde naar een preek over ‘de storm op zee’. Hij begreep de boodschap. Dat Boot een uitzonderlijk talent voor het opdoen en toepassen van kennis had, is wel duidelijk. 

Hooglied

Al tijdens zijn studiejaren raakte Boot geboeid door het Hooglied. Hij schreef er een scriptie over. Onder de titel: ‘Een vergelijking tussen Bernards Hooglied-mystiek en de Hooglied-beschouwing van Hellenbroek’. Zijn werk werd hoog gewaardeerd: cum laude. Later ging hij dieper in op het Hooglied, door er op te promoveren. 

Wie het Hooglied leest, of er een preek over hoort, stelt zichzelf wellicht de vraag: ‘Wat moet ik letterlijk nemen?’ Ds. I. Boot verdiepte zich in de uitleg van het Hooglied. Waarbij hij onderzocht op welke manier men omging met de allegorische uitleg, dus de diepere betekenis achter de tekst. De titel van zijn onderzoek luidde: ‘De allegorische uitleg van het Hooglied, voornamelijk in Nederland’. 

De Bijbel is vol van beeldspraak. Ook Jezus maakt er gebruik van. Boot zag het Hooglied als een allegorie, waarvan men de diepere zin moest zien te verstaan. Hij onderzocht bronnen vanuit het Jodendom en verdiepte zich in de vroege kerk. Ook onderzocht hij hoe Luther, Calvijn en Beza met het Hooglied omgingen. Om zich vervolgens af te vragen hoe Nederlanders in de periode van de Nadere Reformatie met de tekst omgingen. Denk aan  onder andere Udemans, Teelinck, Voetius en Hellenbroek. Samenvattend stelt Boots’ biograaf Cees Hoogendoorn: ‘Na deze uitwerking concludeert Boot dat er in historisch opzicht een rechte lijn loopt van de Hooglied-speculaties in de Joodse gnostiek omstreeks het begin van onze jaartelling naar de Nadere Reformatie. De traditionele allegorische interpretatie van het Hooglied komt in principe overeen met de oorspronkelijke bedoeling van het Bijbelboek.’ Het ging hier dus om de beleefde liefde van God tot Zijn kinderen. De omgang tussen Christus en mensen. In de verhouding van Bruidegom en bruid. 

Preken en onderwijs

Dr. I. Boot vond catechese belangrijk, daar maakte hij werk van. Jongeren dienden te leren, zodat ze inzicht en overzicht kregen. Hele catechismuszondagen werden uit het hoofd geleerd. Althans, dat was wat hij wilde.  

De diepste indruk liet Boot achter door middel van zijn preken. Pastoraat deed hij niet graag, maar Schriftstudie en verkondiging hadden zijn hart. Wil je putten uit deze bron? Luister dan naar zijn preken op de website hetkoninkrijkderhemelen. Schriftuitleg, vanuit de breedte van Gods Woord. Gericht op het heil in Christus.  

Leestips: 

Luisteren: Preken van dr. I. Boot.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp